[Umowa odwróconego kredytu hipotecznego; kredytobiorca] - Art. 4. - Odwrócony kredyt hipoteczny. - Dz.U.2022.158 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Umowa odwróconego kredytu hipotecznego; kredytobiorca] - Odwrócony kredyt hipoteczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.158 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2022 r.
Art.  4.  [Umowa odwróconego kredytu hipotecznego; kredytobiorca]
1. 
Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.
2. 
Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.