Odstąpienie od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.25.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 maja 1960 r.
w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 1957 r. o zabezpieczeniu pożyczek na finansowanie budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 1957 r. Nr 39, poz. 175 i z 1960 r. Nr 11, poz. 71) zarządza się, co następuje:
1.
Pożyczkodawca (bank) może odstąpić od hipotecznego zabezpieczenia pożyczki udzielonej na finansowanie kosztów indywidualnego i spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego oraz kosztów odbudowy i kapitalnych remontów domów mieszkalnych, jeżeli pożyczka udzielona osobie fizycznej nie przekracza sumy 30.000 zł, a spółdzielni budownictwa mieszkaniowego - sumy 200.000 zł i jeżeli okres spłaty pożyczki nie przekroczy lat 8.
2.
W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach centrala banku może wyrazić zgodę na udzielenie spółdzielni budownictwa mieszkaniowego pożyczki bez zabezpieczenia hipotecznego w kwocie nie przekraczającej 600.000 zł.
1. 1
Do czasu uregulowania na terenie miasta lub osiedla stanu prawnego nieruchomości odstępowanych pod budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności, nie później jednak niż do końca roku 1964 pożyczkodawca (bank) może odroczyć obowiązek hipotecznego zabezpieczenia pożyczki na budownictwo, odbudowę i kapitalny remont budynku mieszkalnego, udzielonej osobie nie będącej jeszcze właścicielem nieruchomości, jeżeli zapadła uchwała prezydium rady narodowej o sprzedaży tej osobie nieruchomości na podstawie § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 sierpnia 1957 r. w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i innych nieruchomości (Dz. U. Nr 44, poz. 206). O odroczeniu obowiązku zabezpieczenia pożyczkodawca (bank) zawiadomi prezydium rady narodowej, które powzięło uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.
2.
W przypadku określonym w ust. 1 obowiązek hipotecznego zabezpieczenia pożyczki powinien być wykonany niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
Do czasu uregulowania na terenie miasta lub osiedla stanu prawnego nieruchomości odstępowanych pod budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności, nie później jednak niż do końca roku 1964 zwalnia się od obowiązku zabezpieczenia hipotecznego pożyczki udzielane na budownictwo, odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych na gruntach przekazanych przez Państwo na podstawie dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31) i odstąpionych przez Państwo na podstawie dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez Państwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych (Dz. U. Nr 49, poz. 326).
Pożyczkodawca (bank) może odstąpić od obowiązku zabezpieczenia hipotecznego pożyczek udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 1955 r. do dnia 31 grudnia 1958 r. na finansowanie kosztów indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w przypadkach, gdy:
1)
trudności w zabezpieczeniu hipotecznym pożyczki występują w związku z niemożnością uregulowania tytułu własności nieruchomości albo
2)
pożyczka spłacana jest regularnie.
W przypadkach określonych w §§ 1-4 pożyczkodawca (bank) może żądać - według swego uznania - udzielenia innego zabezpieczenia pożyczki.
Przepisy §§ 2 i 3 stosuje się odpowiednio do pożyczek udzielanych na budownictwo mieszkaniowe na gruntach odstępowanych w wieczyste użytkowanie na podstawie przepisów o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1959 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 1959 r. Nr 15, poz. 82 i z 1960 r. Nr 6, poz. 35).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1962 r. (Dz.U.62.41.191) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1962 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 maja 1963 r. (Dz.U.63.24.141) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 1963 r.

2 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1962 r. (Dz.U.62.41.191) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1962 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 maja 1963 r. (Dz.U.63.24.141) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 czerwca 1963 r.

3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1962 r. (Dz.U.62.41.191) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1962 r.
4 § 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1962 r. (Dz.U.62.41.191) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1962 r.
5 § 8 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1962 r. (Dz.U.62.41.191) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1962 r.