Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.51.317

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 1921 r.
w przedmiocie odroczenia zapłaty prywatno-prawnych wierzytelności pieniężnych w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.

Na zasadzie art. 33 ustęp 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1919 r. o moratorjum w sprawie prawno-prywatnych pretensji pieniężnych w b. zaborze austrjackim (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 51, poz. 332) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Zamiast określonych w powołanej ustawie terminów, przesuniętych już rozporządzeniami z dnia 20 grudnia 1919 roku (Dzien. Ust. R. P. z 1919 r. № 98, poz. 521), z dnia 10 czerwca 1920 roku (Dzien. Ust. R. P. z 1920 r. № 50, poz. 309) i z dnia 16 grudnia 1920 roku (Dzien. Ust. R. P. № 119, poz. 789) ustanawia się następujące nowe terminy:
a) w artykułach 1, 10, 11, 16, 19 i 26 zamiast "trzydziesty czerwca 1921 roku": dzień trzydziesty pierwszy grudnia 1921 roku;
b) w artykułach 1 i 11 (punkt 3), zamiast "pierwszy lipca 1921 r.": dzień pierwszy stycznia 1922 roku;
c) w artykule 16 zamiast "trzydziesty pierwszy grudnia 1920 roku"; dzień trzydziesty czerwca 1921 roku;
d) w artykule 16 zamiast "trzydziesty pierwszy marca 1921 roku": dzień trzydziesty września 1921 roku oraz
e) w artykule 19 zamiast "pierwszy listopada 1920 roku": dzień pierwszy maja 1921 roku.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1921 roku.