Odroczenie wejścia w życie obowiązku legalizowania transformatorów mierniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.103.925

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 21 grudnia 1928 r.
o odroczeniu wejścia w życie obowiązku legalizowania transformatorów mierniczych.

Na podstawie art. 15 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 15, poz. 211 i Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 72, poz. 661) i § 12 ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o miarach (Dz. Ustaw Rzeszy Niemieckiej str. 349) oraz § 1 p. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 166) zarządzam co następuje:
Działanie rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu: z dnia 15 listopada 1924 r. o rozciągnięciu działania art. 14-go dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, nieobjęte tym artykułem (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 933) i z dnia 23 czerwca 1928 r. o rozciągnięciu w części górnośląskiej województwa śląskiego obowiązku legalizowania na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, nie wymienione w §§ 6 - 9 ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o miarach (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 627) w części, dotyczącej przyrządów mierniczych, służących do mierzenia w obrocie publicznym energji elektrycznej, wstrzymuje się w zastosowaniu do transformatorów mierniczych do dnia 1 lipca 1929 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1928 r. o częściowem wstrzymaniu działania rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1924 r. o rozciągnięciu działania art. 14 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych, nieobjęte tym artykułem (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 628).