Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.242

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 marca 1922 r.
w przedmiocie odroczenia terminu zwolnienia ze służby wojskowej rocznika 1899 oraz części rocznika 1900.

Na podstawie art. 16 tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 27 października 1918 r. (Dz. P. K. P. № 13 poz. 28) zarządza się co następuje:
§  1. Odracza się termin zwolnienia żołnierzy wojska stałego: dla rocznika 1899 r. - do dnia 1 czerwca 1922 r., oraz dla części rocznika 1900 r. pobranej w czerwcu 1919 r., - do dnia 1 września 1922 roku.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.