Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.41.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 1922 r.
w przedmiocie odroczenia terminu zwolnienia ze służby wojskowej czyści rocznika 1839 i 1900.

Na podstawie art. 16 tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 27 października 1918 r. (Dz. P. K. P. № 13, poz. 28) zarządza się co następuje:
§  1. Odracza się termin zwolnienia żołnierzy wojska stałego: dla szeregowych rocznika poborowego 1899, pobranych w marcu 1919 r., - do dnia 1 sierpnia 1922 r., zaś dla szeregowych rocznika poborowego 1900 r., pobranego w czerwcu 1919 r., - do dnia 30 listopada 1922 r.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.