Odrębny tryb określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposób zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.138.1547

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa. *

Na podstawie art. 26b ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050 i Nr 126, poz. 1382 i 1384) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie ustala odrębny tryb określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposób zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 pkt 3-7 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zwanej dalej "ustawą", którzy zostali oddelegowani do wykonywania pracy lub wyznaczeni do pełnienia służby poza macierzystą jednostkę, zwanych dalej "ubezpieczonymi na zasadach szczególnych", ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa.
Ubezpieczeni na zasadach szczególnych, spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułów, o których mowa w art. 8 pkt 1-10 i pkt 12-20 ustawy, podlegają ubezpieczeniu z każdego z tych tytułów na zasadach określonych w ustawie.
Ubezpieczeni na zasadach szczególnych, uzyskujący przychody z tytułu pełnienia służby w warunkach określonych w § 1, podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, z zastrzeżeniem § 4-5.
1.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia służby oblicza i pobiera z dochodu ubezpieczonego na zasadach szczególnych macierzysta jednostka, w której ubezpieczony pełni służbę, zwana dalej "płatnikiem składek".
2.
Płatnik składek przekazuje składki na ubezpieczenie zdrowotne do właściwych kas chorych w formie zbiorczej za wszystkich ubezpieczonych na zasadach szczególnych, należących do danej kasy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są przekazywane za dany miesiąc w terminie do 8 dnia następnego miesiąca.
3.
Płatnik składek nie wypełnia i nie przekazuje do kasy chorych i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żadnych dokumentów rozliczeniowych związanych z obliczaniem, pobieraniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym również miesięcznych raportów imiennych oraz deklaracji rozliczeniowych.
4.
Płatnik składek prowadzi indywidualne wykazy przekazywanych składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych na zasadach szczególnych w sposób umożliwiający kontrolę poprawności obliczenia, pobrania i odprowadzenia składek. Do kontroli są upoważnione wyłącznie organy nadrzędne płatnika składek upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do kontrolowania działalności płatnika składek w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych.
Kasa chorych zalicza wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych na zasadach szczególnych do innych przychodów w rozumieniu art. 127 pkt 7 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
* Z dniem 1 kwietnia 2003 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie, w jakim pozostaje w sprzeczności z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.03.45.391), zgodnie z art. 221 tej ustawy.