Odraczanie terminu płatności należności celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.518 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb postępowania przy udzielaniu pozwoleń na odroczenie terminu płatności należności celnych, zwanych dalej "pozwoleniami na odroczenie";
2)
szczegółowe warunki i tryb postępowania przy stosowaniu odroczenia terminu płatności należności celnych, zwanych dalej "należnościami".
1. 
Wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie jest składany przez osobę zobowiązaną do uiszczenia należności, zwaną dalej "wnioskodawcą", do dyrektora izby celnej właściwego miejscowo ze względu na:
1)
naczelnika urzędu celnego, w którym została zaksięgowana kwota należności - w przypadku stosowania odroczenia dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), zwanego dalej "Wspólnotowym Kodeksem Celnym";
2)
siedzibę lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy - w przypadku stosowania odroczenia całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
2. 
Wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 
W przypadku jednoczesnego ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu, zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie może zostać złożony wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.
4. 
W przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu, zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, osoba, której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, składa wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na odroczenie wniosek o zmianę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w zakresie rozstrzygnięcia o stosowaniu odroczenia.
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinien zostać złożony w terminie 10 dni od dnia powiadomienia dłużnika o wysokości należności celnych.
1. 
Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, dyrektor izby celnej, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz z wyłączeniem przypadku złożenia zabezpieczenia przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wzywa wnioskodawcę do:
1)
złożenia zabezpieczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego;
2)
złożenia zabezpieczenia generalnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania - w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
2. 
Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dyrektor izby celnej może przedłużyć ten termin, nie więcej jednak niż o 30 dni.
3. 
Złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego.
4. 
W przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jest wymagane zabezpieczenie w wysokości kwoty wynikającej z długu celnego.
5. 
(uchylony).
6. 
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić uprzednio złożone zabezpieczenie generalne.
7. 
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 i 5, wnioskodawca składa w jednej z form określonych w art. 193 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
1. 
Dyrektor izby celnej wydaje decyzję o udzieleniu pozwolenia na odroczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Decyzję o udzieleniu pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wydaje się wraz z decyzją o udzieleniu pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.
3. 
Pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, udziela się bezterminowo. Korzystanie z tego odroczenia jest możliwe począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano pozwolenie.
4. 
(uchylony).
W przypadku gdy okres, o którym mowa w art. 227 ust. 1 lit. b lub c Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wynosi miesiąc kalendarzowy, termin płatności należności upływa szesnastego dnia miesiąca następującego po upływie tego okresu.
W celu skorzystania z odroczenia stosowanego całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w zgłoszeniu celnym należy podać numer pozwolenia na odroczenie.
1. 
Kwoty należności wynikające z kolejnych zgłoszeń celnych nie będą obejmowane pozwoleniem na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w przypadkach:
1)
powstania tych należności w kwocie przekraczającej wysokość złożonego zabezpieczenia;
2)
wykorzystania przez organ celny zabezpieczenia w związku z nieuiszczeniem kwot należności w odroczonym terminie płatności;
3)
upływu terminu ważności złożonego zabezpieczenia.
2. 
Objęcie pozwoleniem na odroczenie kwot należności wynikających z kolejnych zgłoszeń celnych będzie ponownie możliwe:
1)
po uiszczeniu kwot należności objętych pozwoleniem na odroczenie, powodującym zwolnienie zabezpieczenia - w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1;
2)
w pierwszym dniu okresu, o którym mowa w art. 227 ust. 1 lit. b lub c Wspólnotowego Kodeksu Celnego, następującego po złożeniu nowego zabezpieczenia lub przedłużeniu terminu jego ważności - w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ POZWOLENIA NA ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI CELNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

POZWOLENIE NA ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI CELNYCH

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2014.1256).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie odraczania płatności należności celnych (Dz.U.2003.206.1996), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz.U.2004.68.622).