§ 2. - Odraczanie płatności należności celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.206.1996

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2003 r.
§  2. 
1. 
Wnioskodawca, ubiegając się o odroczenie terminu płatności należności, składa wniosek do dyrektora izby celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, w którym zostały zarejestrowane należności.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej;
2)
oryginał lub uwierzytelnioną kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
3)
oryginał lub uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON;
4)
aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy:
a)
urząd skarbowy - o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa,
b)
oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - o niezaleganiu przez wnioskodawcę ze składkami na ubezpieczenia społeczne;
5)
oryginał lub uwierzytelnioną kopię potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług;
6)
oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
7)
informację z Krajowego Rejestru Karnego, że osoby kierujące działalnością wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe;
8)
dowód złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 233 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny, zwanej dalej "Kodeksem celnym".
3. 
Dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5-6, nie dołącza się do wniosku, jeżeli zostały one wcześniej złożone organowi celnemu, do którego składany jest wniosek, a dane w nich zawarte są nadal aktualne. W takim wypadku wnioskodawca jest obowiązany do wskazania sprawy, przy której złożono te dokumenty.
4. 
Wzór wniosku o odroczenie płatności należności stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.