§ 1. - Odraczanie płatności należności celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.206.1996

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2003 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o odroczenie płatności, dokumenty, które należy do niego dołączyć, oraz termin, w którym wniosek może zostać złożony;
2)
szczegółowe warunki i tryb postępowania przy odraczaniu płatności należności.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "wnioskodawcy", rozumie się przez to osobę ubiegającą się o odroczenie terminu płatności należności celnych, zwanych dalej "należnościami".