Odraczanie płatności należności celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.206.1996

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 14 listopada 2003 r.
w sprawie odraczania płatności należności celnych

Na podstawie art. 233 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o odroczenie płatności, dokumenty, które należy do niego dołączyć, oraz termin, w którym wniosek może zostać złożony;
2)
szczegółowe warunki i tryb postępowania przy odraczaniu płatności należności.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "wnioskodawcy", rozumie się przez to osobę ubiegającą się o odroczenie terminu płatności należności celnych, zwanych dalej "należnościami".
1. 
Wnioskodawca, ubiegając się o odroczenie terminu płatności należności, składa wniosek do dyrektora izby celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, w którym zostały zarejestrowane należności.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej;
2)
oryginał lub uwierzytelnioną kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
3)
oryginał lub uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON;
4)
aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy:
a)
urząd skarbowy - o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa,
b)
oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - o niezaleganiu przez wnioskodawcę ze składkami na ubezpieczenia społeczne;
5)
oryginał lub uwierzytelnioną kopię potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług;
6)
oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
7)
informację z Krajowego Rejestru Karnego, że osoby kierujące działalnością wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe;
8)
dowód złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 233 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny, zwanej dalej "Kodeksem celnym".
3. 
Dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5-6, nie dołącza się do wniosku, jeżeli zostały one wcześniej złożone organowi celnemu, do którego składany jest wniosek, a dane w nich zawarte są nadal aktualne. W takim wypadku wnioskodawca jest obowiązany do wskazania sprawy, przy której złożono te dokumenty.
4. 
Wzór wniosku o odroczenie płatności należności stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wniosek o odroczenie płatności należności oraz dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2, powinny być złożone w terminie 10 dni od dnia, w którym dłużnik został powiadomiony o wysokości należności.
W decyzji o odroczeniu płatności należności dyrektor izby celnej określa w szczególności:
1)
kwotę należności, której płatność odroczono;
2)
początek i koniec terminu odroczenia płatności, obliczonego zgodnie z art. 236 Kodeksu celnego;
3)
kwotę opłaty prolongacyjnej od odroczonej należności, należną do zapłaty wraz z odroczoną należnością, wyliczoną za cały okres odroczenia płatności oraz za każdy dzień tego okresu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1997 r. w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych (Dz. U. Nr 128, poz. 835, z 2001 r. Nr 17, poz. 196 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 389), zachowane w mocy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 120, poz. 1122).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

..........................

(imię i nazwisko osoby

składającej oświadczenie)

..........................

..........................

..........................

(adres osoby składającej

oświadczenie)

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że w stosunku do osoby, która

ubiega się o odroczenie terminu płatności należności

celnych, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub

upadłościowe.

.......................... ..........................

(miejsce i data złożenia (podpis osoby składającej

oświadczenia) oświadczenie)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Wniosek o odroczenie płatności należności celnych

wzór