Odpowiedzialność żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej. - Dz.U.1951.6.55 - OpenLEX

Odpowiedzialność żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.6.55

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1958 r.

USTAWA
z dnia 18 stycznia 1951 r.
o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej.

Odpowiedzialność dyscyplinarna.

Dyscyplina wojskowa jest to ścisłe przestrzeganie przez wszystkich żołnierzy porządku i zasad, określonych w przepisach prawa, w regulaminach lub innych przepisach wojskowych oraz w rozkazach przełożonych.

Podstawą dyscypliny wojskowej jest świadomość każdego żołnierza, iż stoi on na straży wolności, niepodległości i granic Polski Ludowej przed zakusami imperializmu, na straży władzy ludowej i praw ludu pracującego.

Każdy przełożony obowiązany jest stać na straży dyscypliny wojskowej swoich podwładnych. W przypadku jawnego nieposłuszeństwa albo oporu ze strony podwładnego przełożony obowiązany jest zastosować wszystkie środki, niezbędne dla zmuszania do posłuchu, a w sytuacji bojowej - jeżeli sprawa nie cierpi zwłoki, a inne środki przymusu są nie wystarczające - użyć broni.

Przewinieniem dyscyplinarnym jest każde naruszenie dyscypliny wojskowej.

1.
Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
2.
Żołnierze nie będący w czynnej służbie wojskowej podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadkach określonych w osobnych przepisach.

1.
W postępowaniu dyscyplinarnym wymierza się kary dyscyplinarne o charakterze porządkowym oraz kary: aresztu, służby w oddziale karnym, uprzedzenia o niepełnej przydatności służbowej, odroczenia mianowania na wyższy stopień oficerski, dyscyplinarnego wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, usunięcia z zawodowej lub nadterminowej służby wojskowej i obniżenia stopnia wojskowego.
2.
Kara obniżenia stopnia wojskowego powoduje utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia bezpośrednio niższego.
3.
Oficerom oraz podoficerom zawodowym i nadterminowym nie wymierza się kary obniżenia stopnia wojskowego.
4.
Kary dyscyplinarne o charakterze porządkowym określa Minister Obrony Narodowej.

W związku z popełnionym przewinieniem dyscyplinarnym można żołnierza zawiesić w czynnościach służbowych.

1.
Żołnierzom w czynnej służbie wojskowej, odznaczającym się gorliwością w służbie i wykonywaniu zadań bojowych, troską o mienie społeczne i wojskowe oraz osiągnięciami w wyszkoleniu bojowym i politycznym, udziela się wyróżnień.
2.
Rodzaje udzielanych wyróżnień określa Minister Obrony Narodowej.

Minister Obrony Narodowej określi władze wojskowe, właściwe do wymierzania kar dyscyplinarnych, zawieszania w czynnościach służbowych i udzielania wyróżnień oraz ich właściwość, tryb postępowania w tych sprawach, sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i skutki, które pociąga za sobą ich wymierzenie.

Odpowiedzialność przed oficerskimi sądami honorowymi.

Oficerowie w czynnej służbie wojskowej ponoszą odpowiedzialność przed oficerskimi sądami honorowymi za czyny, które naruszają honor i godność oficerską, zasady uczciwości i przyzwoitości.

1.
Oficerskie sądy honorowe są wybieralne.
2.
Przy rozpatrywaniu spraw oficerskie sądy honorowe kierują się politycznymi i moralnymi wymaganiami, jakim odpowiadać winien oficer, oraz przepisami, normującymi działalność oficerskich sądów honorowych.
3.
Przy orzekaniu członkowie oficerskich sądów honorowych są niezawiśli.
1.
Oficerski sąd honorowy wymierza kary upomnienia, nagany i surowej nagany.
2.
Wymierzając karę nagany lub surowej nagany, oficerski sąd honorowy może wystąpić z wnioskiem o wymierzenie kary dyscyplinarnej.
3. 3
Oficerski sąd honorowy może również wystąpić z wnioskiem o pozbawienie stopnia oficerskiego.

Ukaranie dyscyplinarne za czyn, za który nastąpiło już ukaranie przez oficerski sąd honorowy, może nastąpić jedynie na wniosek tego sądu.

W toku postępowania przed oficerskim sądem honorowym można oficera zawiesić w czynnościach służbowych.

Minister Obrony Narodowej określi jednostki wojskowe, w których tworzy się oficerskie sądy honorowe, właściwość, skład i sposób wybierania tych sądów, zasady i tryb postępowania przy rozpatrywaniu spraw przez oficerskie sądy honorowe oraz sposób wykonywania ich wyroków.

Odpowiedzialność szeregowców i podoficerów przed sądami koleżeńskimi.

1.
Minister Obrony Narodowej może tworzyć w jednostkach wojskowych sądy koleżeńskie dla szeregowców i podoficerów.
2.
Przepisy art. 10-15 stosuje się odpowiednio.

Przepisy przejściowe i końcowe.

1.
Za czyny, za które w myśl obowiązujących przepisów właściwe władze cywilne mogą nakładać kary porządkowe (grzywny), żołnierze w czynnej służbie wojskowej ponoszą wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarną lub przed oficerskimi sądami honorowymi.
2.
W przypadkach, określonych w ust. 1, jak również gdy zachodzi potrzeba przymusowego sprowadzenia żołnierza w czynnej służbie wojskowej, właściwe władze cywilne zwracają się do władz wojskowych, które stosują środki, przewidziane w przepisach wojskowych.
3.
Nakładanie kar porządkowych (grzywien) lub przymusowe sprowadzanie innych osób, aniżeli określone w ust. 1, a podlegających właściwości sądów wojskowych, następuje przez właściwe władze cywilne na ogólnych zasadach.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadkach, gdy właściwe władze cywilne uprawnione są do stosowania aresztu jako środka przymuszenia.
5.
Uchyla się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o nakładaniu kar porządkowych, przewidzianych w ustawie o postępowaniu sądowym, na osoby pełniące czynną służbę wojskową oraz o przymusowym sprowadzaniu tychże osób przed sądy powszechne (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 121).

Art. IV przepisów wprowadzających Kodeks Karny Wojska Polskiego (Dz. U. R. P. z 1944 r. Nr 6, poz. 28) otrzymuje brzmienie:

"Art. IV. 1. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariusze i pracownicy bezpieczeństwa publicznego odpowiadają za wykroczenia wyłącznie w trybie dyscyplinarnym lub przed oficerskimi sądami honorowymi.

2. Pracownicy cywilni administracji wojskowej odpowiadają przed sądami wojskowymi za wykroczenia, popełnione w związku ze służbą lub pracą w administracji wojskowej.

3. W sprawach o wykroczenia popełnione:

1) przez inne osoby, aniżeli wymienione w ust. 1, podlegające właściwości sądów wojskowych,

2) przez pracowników cywilnych administracji wojskowej, lecz nie pozostające w związku ze służbą w administracji wojskowej -

właściwe są sądy powszechne lub władze administracyjne na ogólnych zasadach."

Uchyla się:

1)
art. 16 § 2 oraz art. 30 pkt 3 przepisów wprowadzających kodeks karny i prawo o wykroczeniach (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 60, poz. 573),
2)
art. 60 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 365).

Za karę dyscyplinarną w rozumieniu art. 7 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego uważa się również karę, wymierzoną przez oficerski sąd honorowy.

Określone w niniejszej ustawie uprawnienia Ministra Obrony Narodowej przysługują w odniesieniu do Wojsk Wewnętrznych Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego.

1.
Przepisy niniejszej ustawy stosuje się również do czynów, popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy.
2.
Jeżeli postępowanie przed oficerskim sądem honorowym wszczęte zostało przed wejściem w życie ustawy, prowadzi się je nadal według przepisów dawnych.

Tracą moc obowiązującą dekrety:

1)
z dnia 26 czerwca 1945 r. "Wojskowe przepisy dyscyplinarne" (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 219),
2)
z dnia 26 czerwca 1945 r. "Statut oficerskich sądów honorowych Wojska Polskiego" (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 217),
3)
z dnia 26 czerwca 1945 r. "Statut koleżeńskich sądów szeregowych Wojska Polskiego" (Dz. U. R. P. Nr 37, poz. 218).

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Obrony Narodowej, a w stosunku do wojsk wewnętrznych oraz do funkcjonariuszów i pracowników służby bezpieczeństwa publicznego - Ministrowi Bezpieczeństwa Publicznego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 5 zmieniony przez art. 125 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz.U.58.36.164) z dniem 1 lipca 1958 r.
2 Art. 6 zmieniony przez art. 125 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz.U.58.36.164) z dniem 1 lipca 1958 r.
3 Art. 12 ust. 3 dodany przez art. 104 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych (Dz.U.58.2.5) z dniem 9 stycznia 1958 r.
4 Rozdział 2a dodany przez art. 125 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz.U.58.36.164) z dniem 1 lipca 1958 r.
5 Art. 20 zmieniony przez art. 59 dekretu z dnia 20 lipca 1954 r. o służbie w organach bezpieczeństwa publicznego (Dz.U.54.34.142) z dniem 21 lipca 1954 r.