[Skład okręgowych komisji kontroli zawodowej] - Art. 9. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia. - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 9. - [Skład okręgowych komisji kontroli zawodowej] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  9. [Skład okręgowych komisji kontroli zawodowej]
1.
W skład komisji okręgowej wchodzą:
1)
powołani przez Ministra Zdrowia na okres dwóch lat fachowi pracownicy służby zdrowia, wyróżniający się działalnością społeczną lub zawodową,
2)
delegaci właściwej wojewódzkiej rady narodowej.
2.
Członków komisji, określonych w ust. 1 pkt 1), powołuje Minister Zdrowia spośród kandydatów, przedstawionych przez prezydia wojewódzkich rad narodowych (wydział zdrowia) po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych.