[Funkcjonowanie okręgowych komisji kontroli zawodowej jako sądy polubowne] - Art. 7. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych... - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 7. - [Funkcjonowanie okręgowych komisji kontroli zawodowej jako sądy polubowne] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  7. [Funkcjonowanie okręgowych komisji kontroli zawodowej jako sądy polubowne]
1.
Komisje okręgowe za pisemną zgodą stron mogą przyjmować do rozstrzygania, jako sąd polubowny, spory między fachowymi pracownikami służby zdrowia, a także spory między fachowymi pracownikami służby zdrowia, a osobami, korzystającymi z ich usług - powstałe w związku z wykonywaniem praktyki (zawodu).
2.
W przypadkach, określonych w ust. 1, komisje okręgowe stosują odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.