[Kary za wykroczenia zawodowe] - Art. 4. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia. - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 4. - [Kary za wykroczenia zawodowe] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  4. [Kary za wykroczenia zawodowe]
1.
Ustala się następujące kary za wykroczenia zawodowe:
1)
upomnienie,
2)
nagana,
3)
pozbawienie prawa wykonywania praktyki (zawodu) w określonej miejscowości bądź okręgu na czas określony, nie krótszy niż jeden rok, bądź na stałe.
2.
Kary mogą być obostrzone przez ogłoszenie w urzędowym dzienniku wojewódzkim na koszt skazanego bądź przez nałożenie grzywnych do wysokości 1,50 zł.
3.
Fachowy pracownik służby zdrowia, skazany za wykroczenia zawodowe, ponosi koszty postępowania. Z uzasadnionych przyczyn skazany może być zwolniony od ponoszenia kosztów; w takich przypadkach kosztami obciąża się Skarb Państwa.