[Odpowiedzialność za wykroczenia zawodowe] - Art. 3. - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia. - Dz.U.1950.36.332 - OpenLEX

Art. 3. - [Odpowiedzialność za wykroczenia zawodowe] - Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.36.332

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  3. [Odpowiedzialność za wykroczenia zawodowe]
1.
Fachowy pracownik służby zdrowia, który narusza zasady etyki, godności bądź sumienności zawodowej przez działanie, zaniechanie lub zaniedbanie, popełnia wykroczenie zawodowe, za które ponosi odpowiedzialność zawodową według niniejszej ustawy niezależnie od odpowiedzialności, wynikającej z innych przepisów.
2.
Fachowi pracownicy służby zdrowia, zatrudnieni w służbie państwowej i w instytucjach państwowych za wykroczenie zawodowe, popełnione w związku z wykonywaniem swych czynności służbowych, mogą być pociągani do odpowiedzialności zawodowej za zgodą ministra, któremu podlega dany dział służby bądź przez którego jest nadzorowana dana instytucja.
3.
Właściwi ministrowie mogą przekazywać uprawnienia, przewidziane w ust. 2, bezpośrednio podległym władzom lub organom.
4.
Ściganie wykroczeń zawodowych ulega przedawnieniu po upływie lat pięciu.