Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.10.126

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1919 r.

DEKRET
w sprawie odpowiedzialności za niedostarczanie ziemiopłodów w terminach przepisanych.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Winni niedostarczenia ziemiopłodów w terminach, wskazanych przez odpowiednie organy Ministerstwa Aprowizacji, ulegną w drodze administracyjnej karze więzienia do 6 miesięcy bez zamiany na grzywnę, a oprócz tego karze pieniężnej do wysokości 100.000 mk.

Wykonanie powyższego powierza się Ministrowi Aprowizacji.

Dan w Warszawie, dnia 29 stycznia 1919 r.