Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1440 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  18d.  [Stosowanie regulacji dotyczącej naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych]

Jeżeli przepisy odrębne przewidują możliwość stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zamiast przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi i postępowanie zostało wszczęte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, do oceny zachowań związanych z przygotowaniem i zawarciem umowy, i poprzedzającym je postępowaniem, stosuje się przepisy ustawy dotyczące naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych.