Art. 4. - Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciw własności społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.36.228

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  4.
§  1.
Kto nabywa lub w jakimkolwiek celu przyjmuje mienie społeczne wiedząc, że zostało uzyskane przez zagarnięcie, albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze więzienia do lat 5 i karze grzywny.
§  2.
Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w § 1 stałe źródło dochodu albo jeżeli dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do mienia społecznego, którego wartość wynosi ponad 50.000 złotych, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 i karze grzywny nie niższej niż 30.000 złotych.