Art. 1. - Odpowiedzialność karna za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.41.237

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 1950 r.
Art.  1.
§  1.
Kto, będąc obywatelem polskim, w czasie pomiędzy 1 września 1939 r. a 9 maja 1945 r. zgłosił swoją przynależność do narodowości niemieckiej lub uprzywilejowanej przez okupanta,

podlega karze więzienia 1 do lat 10.

§  2.
Za zgłoszenie przynależności do narodowości niemieckiej uważa się również zgłoszenie pochodzenia niemieckiego.
§  3.
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli sprawca działał wskutek ciemnoty lub usprawiedliwionego warunkami życia braku wyrobienia obywatelskiego.
1 Obecnie karze pozbawienia wolności - zob. art. XIII pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.