Odpłatność za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych. - Dz.U.1990.40.237 - OpenLEX

Odpłatność za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.40.237

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 maja 1990 r.
w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych. *

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym w brzmieniu ustalonym dekretem z dnia 29 marca 1951 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 17, poz. 138) zarządza się, co następuje:
Za leki wydawane z aptek otwartych, na podstawie recepty lekarskiej, z zastrzeżeniem wynikającym z § 2, ubezpieczeni płacą:
1)
za lek gotowy objęty urzędowym spisem leków - 30% ceny detalicznej,
2)
za lek recepturowy wraz z kosztami sporządzenia opakowania - ryczałt w kwocie 2.000 zł.
1.
Ubezpieczeni chorzy na fenyloketonurię bezpłatnie otrzymują preparaty do diet eliminacyjnych.
2.
Preparaty, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
Lofenalac - proszek,
2)
Nofelan - proszek,
3)
Nofemix - proszek.
3.
Apteki otwarte wydają bezpłatnie preparaty, o których mowa w ust. 2, na podstawie recept z podaniem rozpoznania choroby i adresem pacjenta.
Za leki gotowe inne niż wymienione w § 1 i 2 oraz za artykuły sanitarne ubezpieczeni płacą pełną cenę detaliczną.
Rozporządzenie nie narusza uprawnień osób, które na podstawie odrębnych przepisów otrzymują środki farmaceutyczne i artykuły sanitarne bezpłatnie lub za opłatą ulgową.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1989 r. w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych (Dz. U. Nr 61, poz. 371).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
* Z dniem 21 listopada 1991 r. pozostaje w mocy nin. rozporządzenie do czasu wydania przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej przepisów przyznających uprawnienia do otrzymania leków bezpłatnych lub wydawanych za częściową odpłatnością ze względu na choroby zakaźne i niektóre choroby przewlekłe w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz.U.91.94.422).