Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2267

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego 1 , 2

Na podstawie art. 57a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe przesłanki kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii i podkategorii;
2)
wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi i wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym oraz sposób ich wypełniania;
3)
okresy przechowywania kart ewidencyjnych i ich kopii oraz kopii wspólnej ewidencji dla działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym;
4)
szczegółowe warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego;
5)
szczegółowe wymagania dla obiektów, pomieszczeń i opakowań przeznaczonych do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych;
6)
zakres przeprowadzania kontroli przechowalników wypalonego paliwa jądrowego;
7)
szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów składowisk odpadów promieniotwórczych w zakresie ich eksploatacji i budowy;
8)
szczegółowe wymagania w zakresie przygotowania odpadów promieniotwórczych do składowania;
9)
sposób i zakres przeprowadzania kontroli zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej;
10)
wzory tablic informacyjnych do oznaczania wejść do:
a)
przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,
b)
magazynu odpadów promieniotwórczych,
c)
składowiska odpadów promieniotwórczych.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
izotopach promieniotwórczych długożyciowych - należy przez to rozumieć izotopy promieniotwórcze, których okres połowicznego rozpadu przekracza 30 lat;
2)
izotopach promieniotwórczych krótkożyciowych - należy przez to rozumieć izotopy promieniotwórcze, których okres połowicznego rozpadu nie przekracza 30 lat;
3)
zezwoleniu - należy przez to rozumieć zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą".

Szczegółowe przesłanki kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii i podkategorii

§  3. 
Wartości aktywności i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych stanowiące podstawę kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii odpadów promieniotwórczych i podkategorii zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Odpady promieniotwórcze kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych, jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych odpadach przekracza wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ale nie więcej niż dziesięć tysięcy razy.
2. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych zawierających różne izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych, jeżeli suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych w tych odpadach do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 1, ale nie przekracza 10 000.
3. 
Do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych kwalifikuje się także ciekłe odpady promieniotwórcze zawierające:
1)
jeden izotop promieniotwórczy, w których stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego nie przekracza wartości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli aktywność tego izotopu w ciekłych odpadach promieniotwórczych, które powstały w wyniku działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przekracza więcej niż tysiąc razy wartość aktywności określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
więcej niż jeden izotop promieniotwórczy, w których suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie przekracza 1, jeżeli suma stosunków aktywności tych izotopów w ciekłych odpadach promieniotwórczych, które powstały w wyniku działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego w okresie nie dłuższym niż 30 dni, do wartości aktywności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 1000.
§  5.  3
 (uchylony).
§  6. 
1. 
Odpady promieniotwórcze kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych, jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych odpadach przekracza wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia więcej niż dziesięć tysięcy razy, ale nie więcej niż dziesięć milionów razy.
2. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych zawierających różne izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych, jeżeli suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych w tych odpadach do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 10 000, ale nie przekracza 10 000 000.
§  7. 
1. 
Odpady promieniotwórcze kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych wysokoaktywnych, jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych odpadach przekracza więcej niż dziesięć milionów razy wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych zawierających różne izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych wysokoaktywnych, jeżeli suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych w tych odpadach do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 10 000 000.
§  8. 
Odpady promieniotwórcze niskoaktywne, średnioaktywne i wysokoaktywne dzieli się na następujące podkategorie:
1)
odpady przejściowe - jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych w tych odpadach w momencie ich wytworzenia jest takie, że w okresie 3 lat obniży się poniżej wartości określonych w § 4;
2)
odpady krótkożyciowe - jeżeli zawierają:
a)
izotopy promieniotwórcze krótkożyciowe, a:
średnie stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych długożyciowych w tych odpadach nie przekracza 400 kBq/kg,
maksymalne stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych długożyciowych w tych odpadach, wynikające z niejednorodności materiału w reprezentatywnej próbce odpadów o masie 1 kg, nie przekracza 4000 kBq,
b)
wyłącznie izotopy promieniotwórcze długożyciowe, a średnie stężenie promieniotwórcze tych izotopów w tych odpadach nie przekracza 400 kBq/kg;
3)
odpady długożyciowe - jeżeli średnie stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych długożyciowych w tych odpadach przekracza 400 kBq/kg.
§  9. 
Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze kwalifikuje się do podkategorii:
1) 4
 niskoaktywne - jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów promieniotwórczych przekracza wartości określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ale nie przekracza wartości 108 Bq;
2) 5
 średnioaktywne - jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów promieniotwórczych przekracza wartość 108 Bq, ale nie przekracza wartości 1012 Bq;
3) 6
 wysokoaktywne - jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów promieniotwórczych przekracza wartość 1012 Bq.
§  10. 
Rozcieńczanie odpadów promieniotwórczych nie może prowadzić do zmiany kwalifikacji tych odpadów do kategorii lub podkategorii.

Wzory kart ewidencyjnych, sposób ich wypełniania, okresy przechowywania kart ewidencyjnych i ich kopii oraz kopii wspólnej ewidencji dla działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym, a także sposób i zakres przeprowadzania kontroli zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej

§  11. 
Wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi oraz wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  12. 
1. 
W karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się:
1)
datę, rodzaj i wyniki wykonanych pomiarów radiologicznych;
2)
datę, sposób wykonania i wyniki pomiarów temperatury odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych i wysokoaktywnych oraz temperatury opakowania z tymi odpadami;
3)
imię i nazwisko osoby, która dokonała pomiarów;
4)
sposób dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi w przypadku stwierdzenia rozlania, rozproszenia lub uwolnienia odpadów promieniotwórczych, a także w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatur.
2. 
W przypadku obniżenia się stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych zawartych w odpadach promieniotwórczych poniżej wartości, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 2, oraz w przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w § 4 ust. 3, w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się jedynie:
1)
datę i sposób stwierdzenia obniżenia się stężenia promieniotwórczego;
2)
imię i nazwisko osoby, która stwierdziła obniżenie się stężenia promieniotwórczego;
3)
sposób dalszego postępowania z odpadem, który przestał być odpadem promieniotwórczym.
3. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych odprowadzanych do środowiska na warunkach określonych w zezwoleniu, w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się jedynie:
1)
datę i sposób stwierdzenia spełnienia warunków zezwolenia pozwalających na odprowadzenie odpadów promieniotwórczych do środowiska;
2)
imię i nazwisko osoby, która stwierdziła spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1;
3)
sposób dalszego postępowania z odpadem promieniotwórczym.
4. 
W karcie ewidencyjnej dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się:
1)
datę, rodzaj i wyniki wykonanych pomiarów radiologicznych;
2)
datę, sposób wykonania i wyniki pomiarów temperatury opakowania z wypalonym paliwem jądrowym;
3)
imię i nazwisko osoby, która dokonała pomiarów;
4)
sposób dalszego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym w przypadku stwierdzenia podwyższonych wyników pomiarów radiologicznych w porównaniu do wartości opisanych w karcie ewidencyjnej, a także w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości temperatury na powierzchni opakowania z wypalonym paliwem jądrowym.
5. 
Kartę ewidencyjną dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi oraz kartę ewidencyjną dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym przechowuje się przez okres przechowywania w jednostce organizacyjnej opakowań z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym, dla których karty te zostały sporządzone.
6. 
Kartę ewidencyjną dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi zawierającą informacje, o których mowa w ust. 2 albo 3, przechowuje się przez okres 3 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
7. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych przekazanych do składowania kartę ewidencyjną dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi przechowuje się przez okres składowania tych odpadów.
8. 
Kopie kart ewidencyjnych, o których mowa w § 11, przechowuje się przez okres 3 lat od dnia przekazania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego.
§  13. 
Kopię wspólnej ewidencji dla działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym przechowuje się przez okres 3 lat, licząc od zakończenia roku, w którym kopia ta została sporządzona.
§  14. 
1. 
Kontrola zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi obejmuje następujące rodzaje czynności kontrolnych:
1)
oględziny;
2)
pomiary emitowanego promieniowania jonizującego;
3)
pomiary masy lub objętości odpadów promieniotwórczych.
2. 
W przypadku odpadów, które przestały być odpadami promieniotwórczymi, kontrola zgodności stanu tych odpadów z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi obejmuje sprawdzenie zasadności:
1)
uznania tych odpadów za odpady niebędące odpadami promieniotwórczymi;
2)
wyboru sposobu dalszego postępowania z tymi odpadami.
3. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych, o których mowa w § 12 ust. 3, kontrola zgodności stanu tych odpadów z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi obejmuje sprawdzenie zasadności:
1)
stwierdzenia, że warunki zezwolenia pozwalające na odprowadzenie odpadów promieniotwórczych do środowiska zostały spełnione;
2)
wyboru sposobu dalszego postępowania z tymi odpadami.
§  15. 
Kontrola zgodności stanu odpadów promieniotwórczych przechowywanych w magazynie odpadów promieniotwórczych znajdującym się na terenie składowiska odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi jest wykonywana przez monitoring środowiska, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 6.
§  16. 
Przeprowadzenie kontroli odnotowuje się w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi, podając datę przeprowadzenia kontroli oraz imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła kontrolę.

Szczegółowe warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, szczegółowe wymagania dla obiektów, pomieszczeń i opakowań przeznaczonych do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych oraz zakres przeprowadzania kontroli przechowalników wypalonego paliwa jądrowego

§  17. 
1. 
Odpady promieniotwórcze przechowuje się w magazynie odpadów promieniotwórczych wyposażonym w urządzenia do wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej oraz do oczyszczania usuwanego z tego magazynu powietrza, zaliczonym zgodnie z przepisami prawa budowlanego do co najmniej klasy B odporności pożarowej i zabezpieczonym przed zalaniem wodą.
2. 
Wzór tablicy informacyjnej do oznaczania wejścia do przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Wzór tablicy informacyjnej do oznaczania wejścia do magazynu odpadów promieniotwórczych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4. 
Ściany zewnętrzne i stropy magazynu odpadów promieniotwórczych i przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego lub zastosowane osłony zapobiegają otrzymaniu przez osoby z ogółu ludności rocznej dawki skutecznej (efektywnej) przekraczającej wartość 0,3 mSv.
§  18. 
Magazyn odpadów promieniotwórczych i przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego wyposaża się w:
1)
sprzęt dozymetryczny odpowiedni ze względu na rodzaj emitowanego promieniowania jonizującego;
2)
stałe lub ruchome osłony przed promieniowaniem jonizującym;
3)
środki ochrony indywidualnej przed skażeniami promieniotwórczymi i napromieniowaniem;
4)
instalację wodną i kanalizacyjną - w zależności od potrzeb.
§  19. 
1. 
W magazynie odpadów promieniotwórczych, w którym są przechowywane odpady promieniotwórcze niegenerujące gazów, zapewnia się wentylację zapobiegającą powstawaniu zjawiska roszenia na powierzchni opakowań oraz na ścianach magazynu.
2. 
W magazynie odpadów promieniotwórczych, w którym są przechowywane odpady promieniotwórcze generujące gazy lub mogące spowodować skażenie promieniotwórcze powietrza, zapewnia się wentylację mechaniczną umożliwiającą zmniejszenie stężenia powstałych gazów lub skażeń do poziomu, który można pominąć z punktu widzenia ochrony radiologicznej.
§  20. 
1. 
Stałe odpady promieniotwórcze przechowuje się w pojemnikach metalowych, ceramicznych, kompozytowych lub z tworzyw sztucznych, zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.
2. 
W workach i opakowaniach foliowych można przechowywać tylko stałe odpady promieniotwórcze niskoaktywne, o ile zapewniają spełnienie wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.
§  21. 
1. 
Ciekłe odpady promieniotwórcze przechowuje się w zbiornikach stalowych pokrytych wewnątrz powłoką chemoodporną, zbiornikach betonowych uszczelnionych od wewnątrz i pokrytych powłoką chemoodporną lub zbiornikach z tworzyw sztucznych laminowanych.
2. 
W obiektach posiadających kanalizację specjalną na ciekłe odpady promieniotwórcze magazyn odpadów promieniotwórczych wyposaża się w co najmniej dwa zbiorniki zapewniające ciągłość odbioru odpadów promieniotwórczych.
3. 
W obiektach nieposiadających kanalizacji specjalnej, o której mowa w ust. 2, ciekłe odpady promieniotwórcze przechowuje się wyłącznie w pojemnikach lub zbiornikach ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, których pojemność nie przekracza 100 dm3, oraz w zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi pojemnikach szklanych lub ceramicznych, których pojemność nie przekracza 25 dm3.
4. 
Zbiornik lub pojemnik do przechowywania ciekłych odpadów promieniotwórczych umieszcza się w pokrytej od wewnątrz powłoką chemoodporną wannie stalowej lub betonowej, której pojemność jest nie mniejsza od objętości umieszczonego w niej zbiornika lub pojemnika.
§  22. 
Nie jest dopuszczalne przechowywanie w tym samym opakowaniu odpadów promieniotwórczych zaliczonych do różnych kategorii i o różnych stanach skupienia.
§  23. 
1. 
Oddzielnie od pozostałych ciekłych odpadów promieniotwórczych w odrębnych zbiornikach lub pojemnikach przechowuje się ciekłe odpady promieniotwórcze zawierające:
1)
izotopy alfapromieniotwórcze;
2)
izotopy promieniotwórcze, których okres połowicznego rozpadu nie przekracza 65 dni.
2. 
Ciekłe odpady promieniotwórcze zawierające:
1)
organiczne rozpuszczalniki, ekstrahenty i oleje lub
2)
detergenty o stężeniu przekraczającym 10 mg/dm3, lub
3)
związki kompleksujące o stężeniu przekraczającym 10 mg/dm3, lub
4)
substancje rozpuszczone i osady o zawartości przekraczającej 10 g/dm3 w przeliczeniu na suchą pozostałość

- przechowuje się oddzielnie od siebie oraz od odpadów, o których mowa w ust. 1.

§  24. 
Na opakowaniu do przechowywania odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych i wysokoaktywnych umieszcza się informacje o temperaturze, której nie mogą przekroczyć przechowywane odpady, oraz o temperaturze, której nie może przekroczyć opakowanie z tymi odpadami.
§  25. 
Wypalone paliwo jądrowe przechowuje się w warunkach wynikających z uwzględnienia danych zawartych w dokumentacji przekazywanej z wypalonym paliwem jądrowym, obejmujących:
1)
charakterystykę i dokumentację konstrukcyjną paliwa jądrowego;
2)
specyfikację zawartości początkowej wszystkich rozszczepialnych izotopów promieniotwórczych;
3)
nadane przez producenta paliwa jądrowego numery identyfikacyjne elementów lub zestawów paliwowych;
4)
informacje dotyczące przebiegu eksploatacji paliwa jądrowego, w szczególności wypalenia, maksymalnej mocy cieplnej generowanej przez element lub zestaw paliwowy podczas napromieniowania, ciepła powyłączeniowego oraz daty załadunku i wyładunku paliwa jądrowego z rdzenia reaktora;
5)
informacje dotyczące warunków przechowywania wypalonego paliwa jądrowego w basenie przy reaktorze, w szczególności dotyczące parametrów fizykochemicznych wody oraz uszkodzeń koszulki wypalonego elementu paliwowego.
§  26. 
Kontrola przeprowadzana w przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego polega na sprawdzeniu:
1)
w mokrym przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego:
a)
ilości i rozmieszczenia wypalonego paliwa jądrowego,
b)
parametrów wody: stężenia promieniotwórczego i aktywności całkowitej izotopów promieniotwórczych, temperatury, czynnika pH, składu chemicznego i przewodności elektrycznej,
c)
poziomu wody w przechowalniku,
d)
szczelności przechowalnika,
e)
mocy dawki promieniowania jonizującego i skażeń promieniotwórczych w przechowalniku i w jego otoczeniu,
f)
spełnienia warunków utrzymania podkrytyczności zgromadzonego w przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego;
2)
w suchym przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego:
a)
ilości i rozmieszczenia wypalonego paliwa jądrowego,
b)
szczelności pojemników zawierających wypalone elementy paliwowe,
c)
temperatury i szczelności wypalonych elementów paliwowych oraz temperatury pojemnika z wypalonym paliwem jądrowym,
d)
mocy dawki promieniowania jonizującego i skażeń promieniotwórczych w przechowalniku i w jego otoczeniu, w szczególności stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych Xe-133 oraz Kr-85.
§  27. 
W przypadku uszkodzenia koszulki wypalonego elementu paliwowego, stwierdzonego w szczególności na podstawie wyników kontroli, o której mowa w § 26, element ten zamyka się w pojemniku zapobiegającym uwolnieniu substancji promieniotwórczych.

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów składowisk odpadów promieniotwórczych w zakresie ich eksploatacji i budowy

§  28. 
Wzór tablicy informacyjnej do oznaczania wejścia do składowiska odpadów promieniotwórczych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  29. 
1. 
Podczas eksploatacji składowiska powierzchniowego odpadów promieniotwórczych zapewnia się:
1)
wypełnianie wolnych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi opakowaniami w obiekcie przeznaczonym do składowania odpadów promieniotwórczych materiałami o właściwościach przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się izotopów promieniotwórczych zawartych w odpadach promieniotwórczych;
2)
ograniczenie eksponowania obiektu przeznaczonego do składowania odpadów promieniotwórczych będącego w trakcie wypełniania odpadami promieniotwórczymi na opady atmosferyczne, jeżeli wypełnianie musi być prowadzone w czasie tych opadów;
3)
umieszczanie opakowań w obiekcie przeznaczonym do składowania odpadów promieniotwórczych w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie pod wpływem własnego ciężaru;
4)
gromadzenie odcieków i w razie potrzeby poddawanie ich oczyszczaniu;
5)
składowanie w oddzielnych obiektach:
a)
odpadów promieniotwórczych krótkożyciowych niskoaktywnych i średnioaktywnych,
b)
zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych niskoaktywnych i średnioaktywnych,
c)
zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych wysokoaktywnych;
6)
monitoring środowiska, obejmujący w szczególności:
a)
pomiary zawartości substancji promieniotwórczych w:
wodach powierzchniowych znajdujących się w otoczeniu składowiska,
wodach podziemnych na terenie składowiska i w wodach drenażowych oraz wodach podziemnych występujących w jego otoczeniu,
wodzie wodociągowej na terenie składowiska i w jego otoczeniu,
powietrzu na terenie składowiska,
trawie i w glebie na terenie składowiska i w jego otoczeniu,
b)
pomiary:
mocy dawki promieniowania gamma na terenie składowiska i w jego otoczeniu,
skażeń promieniotwórczych na terenie składowiska oraz na powierzchni dróg w otoczeniu składowiska,
c)
obserwacje hydrogeologiczne i meteorologiczne:
pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych na terenie składowiska i w jego otoczeniu,
pomiary wielkości opadów atmosferycznych na terenie składowiska i w jego otoczeniu,
d)
badania hydrogeochemiczne.
2. 
Podczas eksploatacji składowiska głębokiego odpadów promieniotwórczych zapewnia się spełnienie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 6.
§  30. 
Na terenie składowiska głębokiego i powierzchniowego odpadów promieniotwórczych wydziela się sektory związane z eksploatacją, w tym:
1)
zaplecze techniczno-eksploatacyjne;
2)
obiekty przeznaczone do składowania odpadów promieniotwórczych;
3)
zaplecze budowy, w przypadku gdy rozbudowa lub przebudowa składowiska następuje w czasie jego eksploatacji.
§  31. 
Obiekty składowiska powierzchniowego odpadów promieniotwórczych przeznaczone do składowania odpadów promieniotwórczych spełniają warunki:
1)
wymagane dla pomieszczeń zaliczonych zgodnie z przepisami prawa budowlanego do co najmniej klasy B odporności pożarowej;
2)
wodoszczelności betonu nie mniejszej niż W8, mrozoodporności betonu nie mniejszej niż FI50 oraz nasiąkliwości betonu nie większej niż 6%;
3)
wynikające z właściwości fizykochemicznych składowanych odpadów promieniotwórczych oraz objętości odpadów promieniotwórczych dostarczanych do składowiska.
§  32. 
1. 
Składowisko powierzchniowe odpadów promieniotwórczych wyposaża się w system drenażowy regulujący przepływ wód opadowych na terenie i w otoczeniu składowiska uniemożliwiający, zarówno w warunkach normalnych, jak i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych, penetrację składowanych odpadów przez wodę.
2. 
System drenażowy, o którym mowa w ust. 1, projektuje się i wykonuje się w sposób zapewniający:
1)
przystosowanie do przewidywanego osiadania gruntu w podstawie składowiska odpadów promieniotwórczych pod wpływem obciążeń obiektami składowiska;
2)
odporność na chemiczne oddziaływanie infiltrujących wód opadowych;
3)
możliwość jego kontroli i obserwacji;
4)
skuteczne funkcjonowanie w okresie eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych oraz w okresie 50 lat po jego zamknięciu, chyba że w zezwoleniu na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych określono dłuższy okres;
5)
objęcie całej powierzchni podstawy składowiska odpadów promieniotwórczych;
6)
wyprofilowanie podstawy składowiska odpadów promieniotwórczych zapewniające efektywny spływ wód do drenów;
7)
odprowadzanie wód drenażowych do zbiornika retencyjnego.
§  33. 
W składowisku głębokim i powierzchniowym odpadów promieniotwórczych zapewnia się możliwość kontroli dozymetrycznej dostarczanych opakowań z odpadami promieniotwórczymi.

Szczegółowe wymagania w zakresie przygotowania odpadów promieniotwórczych do składowania

§  34. 
Odpady promieniotwórcze przed składowaniem podlegają:
1)
przetworzeniu do postaci stałej o zawartości wody niezwiązanej poniżej 1% masowego, a szybkość ługowania wodą destylowaną zestalonych odpadów promieniotwórczych:
a) 7
 niskoaktywnych, po 28 dniach ługowania w warunkach statycznych, nie może przekraczać 10-2 g cm-2 d-1,
b) 8
 średnioaktywnych, po 28 dniach ługowania w warunkach statycznych, nie może przekraczać 10-3 g cm-2 d-1,
c) 9
 wysokoaktywnych, po 28 dniach ługowania w warunkach statycznych, nie może przekraczać 10-5 g cm -2 d-1;
2)
segregowaniu według ich kategorii i podkategorii;
3)
umieszczeniu w zamkniętym opakowaniu do składowania w sposób zabezpieczający przed wydostaniem się odpadów promieniotwórczych na zewnątrz.
§  35. 
1. 
Konstrukcja opakowania do składowania odpadów promieniotwórczych uwzględnia właściwości fizykochemiczne i kategorie umieszczonych w nim odpadów, warunki lokalizacyjne składowiska odpadów promieniotwórczych oraz jego konstrukcję.
2. 
Wymiary opakowania do składowania odpadów promieniotwórczych dostosowuje się do wymiarów obiektów składowiska odpadów promieniotwórczych przeznaczonych do składowania odpadów promieniotwórczych i liczby warstw, w których opakowania będą umieszczane.
§  36. 
1. 
Opakowaniami do składowania odpadów promieniotwórczych są pojemniki metalowe, ceramiczne lub kompozytowe.
2. 
Odpady promieniotwórcze, których wymiary lub kształt uniemożliwiają umieszczenie ich w opakowaniach, a ich rozdrobnienie jest ze względów ochrony radiologicznej niewskazane, mogą być po zabezpieczeniu przed rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych umieszczane w składowisku odpadów promieniotwórczych bez opakowań.
3. 
Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze przeznaczone do składowania mogą być także dostarczane do składowiska odpadów promieniotwórczych w opakowaniach transportowych wielokrotnego użycia i umieszczane w wydzielonych obiektach przeznaczonych do ich składowania.
§  37. 
Maksymalna moc dawki na powierzchni opakowania do składowania odpadów promieniotwórczych zawierającego odpady promieniotwórcze nie może przekraczać 2 mSv/h, a w odległości 1 m od powierzchni opakowania -0,1 mSv/h, przy czym skażenia niezwiązane na powierzchni opakowania nie mogą przekraczać 40 kBq/m2 dla izotopów beta- i gamma- promioniotwórczych oraz 4 kBq/m2 dla izotopów alfapromieniotwórczych.
§  38. 
Na opakowaniu do składowania odpadów promieniotwórczych zawierającym odpady promieniotwórcze umieszcza się w widocznym miejscu:
1)
symbol promieniowania;
2)
symbol identyfikacyjny opakowania zgodny z kartą ewidencyjną;
3)
informację o kategorii i podkategorii odpadu promieniotwórczego.

Przepis przejściowy i końcowy

§  39. 
Przepisów § 32 nie stosuje się do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§  40. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 10

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚCI AKTYWNOŚCI I STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ KWALIFIKOWANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH DO KATEGORII ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I PODKATEGORII ZUŻYTYCH ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

Izotop promieniotwórczyAktywność

(Bq)

Stężenie promieniotwórcze (kBq/kg)
123
H-3109106
Be-7107103
C-14107104
O-15109102
F-1810610
Na-2210610
Na-2410510
Si-31106103
P-32105103
P-33108105
S-35108105
Cl-36106104
Cl-3810510
Ar-37108106
Ar-41109102
K-40106102
K-42106102
K-4310610
Ca-45107104
Ca-4710610
Sc-4610610
Sc-47106102
Sc-4810510
V-4810510
Cr-51107103
Mn-5110510
Mn-5210510
Mn-52m10510
Mn-53109104
Mn-5410610
Mn-5610510
Fe-5210610
Fe-55106104
Fe-5910610
Co-5510610
Co-5610510
Co-57106102
Co-5810610
Co-58m107104
Co-6010510
Co-60m106103
Co-61106102
Co-62m10510
Ni-59108104
Ni-63108105
Ni-6510610
Cu-64106102
Zn-6510610
Zn-69106104
Zn-69m106102
Ga-7210510
Ge-71108104
As-73107103
As-7410610
As-76105102
As-77106103
Se-75106102
Br-8210610
Kr-74109102
Kr-76109102
Kr-77109102
Kr-79105103
Kr-81107104
Kr-83m1012105
Kr-85104105
Kr-85m1010103
Kr-87109102
Kr-88109102
Rb-86105102
Sr-85106102
Sr-85m107102
Sr-87m106102
Sr-89106103
Sr-90+104102
Sr-9110510
Sr-9210610
Y-90105103
Y-91106103
Y-91m106102
Y-92105102
Y-93105102
Zr-93+107103
Zr-9510610
Zr-97+10510
Nb-93m107104
Nb-9410610
Nb-9510610
Nb-9710610
Nb-9810510
Mo-9010610
Mo-93108103
Mo-99106102
Mo-10110610
Tc-9610610
Tc-96m107103
Tc-97108103
Tc-97m107103
Tc-99107104
Tc-99m107102
Ru-97107102
Ru-103106102
Ru-10510610
Ru-106+105102
Rh-103m108104
Rh-105107102
Pd-103108103
Pd-109106103
Ag-105106102
Ag-108m+10610
Ag-110m10610
Ag-111106103
Cd-109106104
Cd-115106102
Cd-115m106103
In-111106102
In-113m106102
In-114m106102
In-115m106102
Sn-113107103
Sn-125105102
Sb-122104102
Sb-12410610
Sb-125106102
Te-123m107102
Te-125m107102
Te-127106103
Te-127m107103
Te-129106102
Te-129m106103
Te-131105102
Te-131m10610
Te-132107102
Te-13310510
Te-133m10510
Te-13410610
I-123107102
I-125106103
I-126106102
I-129105102
I-13010610
I-131106102
I-13210510
I-13310610
I-13410510
I-13510610
Xe-131m104104
Xe-133104103
Xe-1351010103
Cs-129105102
Cs-131106103
Cs-13210510
Cs-134m105103
Cs-13410410
Cs-135107104
Cs-13610510
Cs-137+10410
Cs-13810410
Ba-131106102
Ba-140+10510
La-14010510
Ce-139106102
Ce-141107102
Ce-143106102
Ce-144+105102
Pr-142105102
Pr-143106104
Nd-147106102
Nd-149106102
Pm-147107104
Pm-149106103
Sm-151108104
Sm-153106102
Eu-15210610
Eu-152m106102
Eu-15410610
Eu-155107102
Gd-153107102
Gd-159106103
Tb-16010610
Dy-165106103
Dy-166106103
Ho-166105103
Er-169107104
Er-171106102
Tm-170106103
Tm-171108104
Yb-175107103
Lu-177107103
Hf-18110610
Ta-18210410
W-181107103
W-185107104
W-187106102
Re-186106103
Re-188105102
Os-18510610
Os-191107102
Os-191m107103
Os-193106102
Ir-19010610
Ir-19210410
Ir-194105102
Pt-191106102
Pt-193m107103
Pt-197106103
Pt-197m106102
Au-198106102
Au-199106102
Hg-197107102
Hg-197m106102
Hg-203105102
Tl-20010610
Tl-201106102
Tl-202106102
Tl-204104104
Pb-203106102
Pb-210+10410
Pb-212+10510
Bi-20610510
Bi-20710610
Bi-210106103
Bi-212+10510
Po-20310610
Po-20510610
Po-20710610
Po-21010410
At-211107103
Rn-220+107104
Rn-222+10810
Ra-223+105102
Ra-224+10510
Ra-225105102
Ra-226+10410
Ra-227106102
Ra-228+10510
Ac-22810610
Th-226+107103
Th-22710410
Th-228+1041
Th-229+1031
Th-2301041
Th-231107103
Th-232nat1031
Th-234+105103
Pa-23010610
Pa-2311031
Pa-233107102
U-230+10510
U-231107102
U-232+1031
U-23310410
U-23410410
U-235+10410
U-23610410
U-237106102
U-238+10410
U-238nat1031
U-239106102
U-240107103
U-240+10610
Np-237+1031
Np-239107102
Np-24010610
Pu-234107102
Pu-235107102
Pu-23610410
Pu-2371071
Pu-2381041
Pu-2391041
Pu-2401031
Pu-241105102
Pu-2421041
Pu-243107103
Pu-2441041
Am-2411041
Am-242106103
Am-242m+1041
Am-243+1031
Cm-242105102
Cm-2431041
Cm-24410410
Cm-2451031
Cm-2461031
Cm-2471041
Cm-2481031
Bk-249106103
Cf-246106103
Cf-24810410
Cf-2491031
Cf-25010410
Cf-2511031
Cf-25210410
Cf-253105102
Cf-2541031
Es-253105102
Es-25410410
Es-254m106102
Fm-254107104
Fm-255106103
Objaśnienia:

Izotopy promieniotwórcze opatrzone wskaźnikiem "+" lub "nat" oznaczają izotopy promieniotwórcze macierzyste znajdujące się w stanie równowagi wiekowej ze swymi pochodnymi. W takich przypadkach wartości aktywności i stężenia promieniotwórczego odnoszą się do izotopów promieniotwórczych macierzystych, uwzględniając również obecność izotopów promieniotwórczych pochodnych.

Izotopy promieniotwórcze pochodne

Izotop promieniotwórczy macierzystyIzotopy promieniotwórcze pochodne
12
Sr-80+Rb-80
Sr-90+Y-90
Zr-93+Nb-93m
Zr-97+Nb-97
Ru-106+Rh-106
Ag-108m+Ag-108
Cs-137+Ba-137
Ba-140+La-140
Ce-134+La-134
Ce-144+Pr-144
Pb-210+Bi-210, Po-210
Pb-212+Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-212+Tl-208, Po-212
Rn-220+Po-216
Rn-222+Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223+Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224+Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-226+Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214
Ra-228+Ac-228
Th-226+Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228+Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-229+Ra-225, Ac-225, Fr-221, Ar-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-232natRa-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234+Pa-234m
U-230+Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232+Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
U-235+Th-231
U-238+Th-234, Pa-234m
U-238natTh-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214
U-240+Np-240
Np-237+Pa-233
Am-242m+Am-242
Am-243+Nn-239

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ DLA OPAKOWANIA Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI ORAZ WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ DLA OPAKOWANIA Z WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM

1. 

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ DLA OPAKOWANIA Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej,

w której powstały odpady promieniotwórcze: .................................................

.................................................................................................................................

Nr karty

...................................

...................................

Nr karty

...................................

...................................

Charakterystyka odpadów promieniotwórczych:

Postać fizyczna .....................................................................................................

Skład izotopowy, stężenie promieniotwórcze lub aktywność poszczególnych izotopów promieniotwórczych na dzień przekazania:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Objętość odpadów [m3] ............ Objętość opakowania z

odpadami [m3] .......... Masa odpadów [kg] ............. Masa

opakowania z odpadami [kg] ........... Liczba źródeł każdego

izotopu promieniotwórczego

..................................................................................................................................

..........................................................

Właściwości odpadów promieniotwórczych:

a) ciekłe: pH ........... typ rozpuszczalnika ...........................................................

b) stałe: rodzaj materiału ......................................................................................

Kategoria odpadów promieniotwórczych .........................................................

Podkategoria odpadów promieniotwórczych ...................................................

Pomiary radiologiczne:

Rodzaj opakowania

.........................................................................

Symbol identyfikacyjny

opakowania

...................................................

W przypadku odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych i wysokoaktywnych - dopuszczalna temperatura:

a) odpadów ...................................................

b) opakowania z odpadami .........................

W przypadku źródła wysokoaktywnego (HASS) - numer

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Moc dawki:

a) na powierzchni opakowania transportowego ..............................................

b) z odległości 1 m .................................................................................................

Typ przyrządu .......................................................................................................

Skażenia niezwiązane na opakowaniu zewnętrznym

..................................................................................................................................

Typ przyrządu .......................................................................................................

Data wykonania pomiarów ..................................................................................

..................................................................................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby

uprawnionej do wykonywania pomiarów)

Data przekazania:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do przekazywania odpadów promieniotwórczych)

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej transportującej odpady promieniotwórcze.........................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za transport odpadów promieniotwórczych)

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej przyjmującej odpady promieniotwórcze.........................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do przyjmowania odpadów promieniotwórczych)

Sposób przetworzenia odpadów promieniotwórczych

................................................................

Data przetworzenia

................................................................

................................................................

(podpis osoby uprawnionej)

Przechowywanie/składowanie*)

Lokalizacja .........................................

Nr obiektu ..........................................

Nr pomieszczenia/komory*)

.............

Data przyjęcia do składowiska odpadów promieniotwórczych:

........................................................................

........................................................................

(podpis osoby uprawnionej)

Numery źródłowych kart ewidencyjnych

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Kontrola zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej wykonana w jednostce organizacyjnej, w której powstały odpady promieniotwórcze:

1. Data ...................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ............................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ...................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych ...........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

1. Data ......................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ............................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ...................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych ..........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

1. Data ...................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ............................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ...................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych .........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Kontrola zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi wykonana w jednostce organizacyjnej, do której przekazano odpady promieniotwórcze w celu dalszego postępowania z nimi:

1. Data .................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ............................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ...................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych .........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

1. Data ...................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ............................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ...................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych .........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

1. Data .....................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ............................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ...................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych .........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

*) Niepotrzebne skreślić.

Objaśnienia:

Kolorem białym zaznaczono pola wypełniane przez uprawnione osoby w jednostce organizacyjnej, w której powstały odpady promieniotwórcze.

Kolorem szarym zaznaczono pola wypełniane przez uprawnione osoby w jednostce organizacyjnej transportującej odpady promieniotwórcze oraz w jednostce organizacyjnej, do której przekazano odpady promieniotwórcze.

Źródłowymi kartami ewidencyjnymi są karty ewidencyjne dla opakowań z odpadami promieniotwórczymi, z których przeniesiono odpady promieniotwórcze do nowego opakowania.

2. 

WZÓR

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZANIA WEJŚCIA DO PRZECHOWALNIKA WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której powstało wypalone paliwo jądrowe:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Nr karty

................................

................................

................................

................................

Nr karty

..................................

..................................

..................................

..................................

Charakterystyka wypalonego paliwa jądrowego:

Typ i nazwa reaktora, w którym napromieniowano zestaw

paliwowy ................................................................................................................

Data załadunku i wyładunku zestawu paliwowego do i z reaktora

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Dopuszczalna temperatura:

a) wypalonego paliwa jądrowego ......................................................................

b) opakowania z wypalonym paliwem jądrowym .............................................

Wypalenie: ............................................................................................................

Szacunek mocy źródeł ciepła powyłączeniowego wytwarzanego

przez zestaw na dzień przekazania

..................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny elementu/zestawu

paliwowego*),**) ......................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...

Rodzaj opakowania

.......................................................................

Symbol identyfikacyjny

opakowania

........................................................................

Data przekazania:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do przekazywania odpadów promieniotwórczych)

Informacje dotyczące warunków przechowywania

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Pomiary radiologiczne:

Moc dawki:

a) na powierzchni opakowania transportowego .............................................

b) z odległości 1 m ................................................................................................

Typ przyrządu ......................................................................................................

Skażenia niezwiązane na opakowaniu zewnętrznym

.................................................................................................................................

Typ przyrządu ......................................................................................................

Data wykonania pomiarów .................................................................................

.................................................................................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby

uprawnionej do wykonywania pomiarów)

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej transportującej wypalone paliwo jądrowe........................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za transport wypalonego paliwa jądrowego)

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej przyjmującej wypalone paliwo jądrowe........................................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do przyjmowania wypalonego paliwa jądrowego)

Przechowywanie/składowanie*)

Lokalizacja ............................................................................................................

Nr obiektu .............................................................................................................

Nr pomieszczenia/komory ..................................................................................

................................................................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej)

Data przyjęcia do składowiska odpadów promieniotwórczych:

........................................................................

........................................................................

(podpis osoby uprawnionej)

Numery źródłowych kart ewidencyjnych

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Kontrola zgodności stanu wypalonego paliwa jądrowego z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej wykonanej w jednostce, w której powstało wypalone paliwo jądrowe:

1. Data ....................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ...........................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ..................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych ........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

1. Data ...................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ...........................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ..................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych ........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

1. Data ..................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ...........................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ..................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych ........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Kontrola zgodności stanu wypalonego paliwa jądrowego z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej wykonanej w jednostce organizacyjnej, do której przekazano wypalone paliwo jądrowe w celu dalszego postępowania z nim:

1. Data ...................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ...........................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ..................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych ........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

1. Data .....................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ...........................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ..................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych ........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

1. Data ..................................

2. Imię i nazwisko oraz podpis kontrolującego ...........................................................................................................................

3. Czynności kontrolne ..................................................................................................................................................................

4. Typ przyrządu użytego do pomiarów radiologicznych ........................................................................................................

5. Wyniki kontroli ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Do karty ewidencyjnej dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym dołącza się uwierzytelnioną kopię atestu zestawu paliwowego dostarczonego przez producenta paliwa jądrowego.

Objaśnienia:

Kolorem białym zaznaczono pola wypełniane przez uprawnione osoby w jednostce organizacyjnej, w której powstało wypalone paliwo jądrowe.

Kolorem szarym zaznaczono pola wypełniane przez uprawnione osoby w jednostce organizacyjnej transportującej wypalone paliwo jądrowe oraz w jednostce organizacyjnej, do której przekazano wypalone paliwo jądrowe.

Źródłowymi kartami ewidencyjnymi są karty ewidencyjne dla opakowań z wypalonym paliwem jądrowym, z których przeniesiono wypalone paliwo jądrowe do nowego opakowania.

zal()ZAŁĄCZNIK Nr 3

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZANIA WEJŚCIA DO MAGAZYNU ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZANIA WEJŚCIA DO SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 lipca 2015 r., pod numerem 2015/0396/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy UE 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. WE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 § 5 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 marca 2021 r. (Dz.U.2021.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 kwietnia 2021 r.
4 § 9 pkt 1 zmieniony przez pkt 1 lit. a obwieszczenia z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2016.94) z dniem 20 stycznia 2016 r.
5 § 9 pkt 2 zmieniony przez pkt 1 lit. b obwieszczenia z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2016.94) z dniem 20 stycznia 2016 r.
6 § 9 pkt 3 zmieniony przez pkt 1 lit. c obwieszczenia z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2016.94) z dniem 20 stycznia 2016 r.
7 § 34 pkt 1 lit. a zmieniona przez pkt 2 lit. a obwieszczenia z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2016.94) z dniem 20 stycznia 2016 r.
8 § 34 pkt 1 lit. b zmieniona przez pkt 2 lit. b obwieszczenia z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2016.94) z dniem 20 stycznia 2016 r.
9 § 34 pkt 1 lit. c zmieniona przez pkt 2 lit. c obwieszczenia z dnia 15 stycznia 2016 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.2016.94) z dniem 20 stycznia 2016 r.
10 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1925), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 587) utraciło moc z dniem 25 listopada 2015 r.