[Weryfikacja informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich... - Dz.U.2022.699 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Weryfikacja informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.699 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2022 r. do: 13 września 2022 r.
Art.  77.  [Weryfikacja informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami]
1. 
Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku.
2. 
Jeżeli z weryfikacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Przepis art. 76 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. 
W przypadku niedokonania korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania.