Art. 50. - [Wpis do rejestru na wniosek] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1587 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  50.  [Wpis do rejestru na wniosek]
1. 
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:
1)
z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
a)
przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty lub autoryzowanych przedstawicieli, o których mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy,
b)
prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c)
organizacji odzysku,
d)
dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
e)
przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 tej ustawy,
f)
przedsiębiorców prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz przedsiębiorców prowadzących inne równoważne systemy zbierania;
2)
z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji :
a)
wprowadzających pojazdy,
b)
prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c)
prowadzących stacje demontażu,
d)
prowadzących strzępiarki;
3)
z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a)
wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
b)
zbierających zużyty sprzęt,
c)
prowadzących zakład przetwarzania,
d)
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e)
prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f)
prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
4)
z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach :
a)
wprowadzających baterie lub akumulatory,
b)
prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c)
podmiotów pośredniczących;
5)
z zakresu niniejszej ustawy:
a)
posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b)
transportujących odpady,
c)
sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d)
prowadzących zakłady recyklingu statków,
e)
wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
6)
z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a)
będących organizacjami odzysku opakowań,
b)
dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
odpadów opakowaniowych,
produktów w opakowaniach,
c)
eksportujących:
odpady opakowaniowe,
opakowania,
produkty w opakowaniach,
d)
prowadzących recykling odpadów opakowaniowych,
e)
wprowadzających opakowania,
f)
wprowadzających produkty w opakowaniach.
g)
przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
h) 6
 podmiotów reprezentujących;
7)
z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 oraz z 2023 r. poz. 877):
a)
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
b)
podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. 
Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.
3. 
Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.
4. 
Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wprowadzającego sprzęt, który korzysta z uprawnienia określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
5. 
Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jest obowiązany do zamieszczenia w rejestrze wykazu wprowadzających sprzęt, którzy przekazali mu informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
5a. 
Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, jest obowiązany do zamieszczenia w rejestrze odpowiednio wykazu przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, którzy przekazali mu dane, o których mowa w art. 8b ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
6. 
Organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, składa wniosek o wpis do rejestru niezwłocznie po zawarciu porozumienia, o którym mowa w tym przepisie.
6 Art. 50 ust. 1 pkt 6 lit. h dodana przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1852) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 października 2023 r.