Art. 226a. - [Utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie odpadów lub na przetwarzanie odpadów] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.699 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 maja 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  226a.  55 [Utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie odpadów lub na przetwarzanie odpadów]
1. 
W okresie do dnia 31 grudnia 2025 r. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie wygasa ze względu na upływ czasu, na jaki zostało wydane, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem tego czasu złoży wniosek o wydanie nowego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
2. 
Dotychczasowe zezwolenie na zbieranie odpadów zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa w dniu następującym po dniu, w którym:
1)
nowe zezwolenie, decyzja o odmowie wydania nowego zezwolenia albo decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania nowego zezwolenia stały się ostateczne, albo
2)
wniosek o wydanie nowego zezwolenia właściwy organ pozostawił bez rozpatrzenia.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a, przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a ust. 18.
55 Art. 226a dodany przez art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2127) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 października 2022 r.