Art. 109. - [Warunki dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  109.  [Warunki dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów]

Do składowania na składowisku odpadów mogą być dopuszczone wyłącznie odpady:

1)
w stosunku do których została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów, przeprowadzono testy zgodności, o ile są wymagane zgodnie z art. 113, i dokonano weryfikacji, o której mowa w art. 114 ust. 2;
2)
spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118.