Art. 106. - [Składowisko odpadów niebezpiecznych] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  106.  [Składowisko odpadów niebezpiecznych]
1. 
Na składowisku odpadów niebezpiecznych nie mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne.
2. 
Stałe odpady niebezpieczne mogą być składowane na wydzielonych częściach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
3. 
Wydzielone części składowiska odpadów, o których mowa w ust. 2, muszą spełniać wymagania określone dla składowiska odpadów niebezpiecznych.
4. 
Na wydzielonych częściach składowisk odpadów, o których mowa w ust. 2, nie mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne.