[Obliczenie opłaty OZE] - Art. 96. - Odnawialne źródła energii. - Dz.U.2022.1378 t.j. - OpenLEX

Art. 96. - [Obliczenie opłaty OZE] - Odnawialne źródła energii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1378 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  96.  [Obliczenie opłaty OZE]
1. 
Płatnik opłaty OZE oblicza należną opłatę OZE jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych:
1)
bezpośrednio do sieci danego płatnika opłaty OZE;
2)
do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE, przyłączonego do sieci płatnika opłaty OZE;
3)
do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci płatnika opłaty OZE bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
2. 
Podstawą do obliczenia opłaty OZE pobieranej od odbiorcy przemysłowego, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3, i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2, wyniosła:
1)
nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% - jest 80%,
2)
więcej niż 20% i nie więcej niż 40% - jest 60%,
3)
więcej niż 40% - jest 15%

- ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez tego odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym.

3. 
Energię elektryczną zużywaną przez:
1)
płatników opłaty OZE,
2)
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędące płatnikami opłaty OZE,
3)
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
4)
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej

- w części, w jakiej nie jest zużywana do jej wytwarzania, magazynowania, przesyłania lub dystrybucji, uwzględnia się w ilościach energii elektrycznej, w odniesieniu do której pobiera się opłatę OZE.