[Odmowa wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego] - Art. 29. - Odnawialne źródła energii. - Dz.U.2022.1378 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Odmowa wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego] - Odnawialne źródła energii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1378 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  29.  [Odmowa wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego]

Dyrektor Generalny KOWR, w drodze decyzji, odmawia wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, w przypadku gdy:

1)
wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wytwórcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego;
2)
w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego wytwórcę wykreślono z tego rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 30 ust. 1;
3)
instalacja odnawialnego źródła energii, która ma służyć wytwórcy do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego, nie może ponownie służyć wykonywaniu takiej działalności na podstawie art. 31 ust. 4.