Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.39.171 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 1994 r.
w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego. *

Na podstawie art. 26 ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113) oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 34, poz. 146) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przepisy rozporządzenia regulują zasady oraz warunki:
1) odliczeń wydatków inwestycyjnych od dochodu przed opodatkowaniem przez podatników będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych i komandytowych,
2) 1  obniżek zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, uregulowanego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719 i z 1996 r. Nr 35, poz. 153), o poniesione wydatki inwestycyjne przez osoby fizyczne,
2.  W przypadku spółek cywilnych, jawnych i komandytowych prawo do odliczeń lub obniżek przysługuje wspólnikom lub komandytariuszom spółki, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne; w razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w poniesionym wydatku są równe.
3.  Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do wydatków inwestycyjnych poniesionych przez podatników w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień od podatku dochodowego na podstawie:
1) art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113),
2) art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 34, poz. 146),
3) art. 46 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685),
4) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1993 r. Nr 134, poz. 646),
5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 35, poz. 203 i Nr 69, poz. 403 oraz z 1991 r. Nr 64, poz. 276),
6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 14, poz. 63),
7) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 59, poz. 266),
8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 3, poz. 20 i Nr 49, poz. 278 oraz z 1991 r. Nr 51, poz. 222).
4.  Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
1) "przychody" - przychody ustalone zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
2) "dochód" - dochód ustalony zgodnie z art. 24 ust. 1, 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
3) "dochód do opodatkowania" - podstawę opodatkowania, czyli dochód ustalony zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
4) "zryczałtowany podatek dochodowy" - podatek ustalony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
5) "wydatki inwestycyjne" - faktycznie poniesione wydatki w roku podatkowym nie zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub w części podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, na dokonane w tym samym roku:
a) zakup i montaż maszyn i urządzeń zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 3-6 i 8,
b) zakup, budowę lub rozbudowę:
- budynków i budowli zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 1 podgrupa 10-13, podgrupa 15, rodzaj 151 i 152 w zakresie budynków aptek, podgrupa 16 rodzaj 166 i 168, podgrupa 18 rodzaj 180 i 182-185 oraz do grupy 2 podgrupa 20-23 i 25-27,
- pływalni i basenów sportowych odkrytych oraz kortów tenisowych zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 2 podgrupa 28 rodzaj 281 i 286,
c) zakup środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych,
d) zakup od Skarbu Państwa przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wydatków na zakup gruntów oraz składników nie podlegających, na podstawie odrębnych przepisów, odpisom amortyzacyjnym,
e) zakup od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, z wyjątkiem składników nie podlegających, na podstawie odrębnych przepisów, odpisom amortyzacyjnym,
f) zakup praw majątkowych uznawanych za wartości niematerialne i prawne, podlegających na podstawie odrębnych przepisów odpisom amortyzacyjnym uznawanym za koszt uzyskania przychodów,
g) spłatę określonej w umowie najmu lub dzierżawy albo w umowie o podobnym charakterze wartości składników majątku, o którym mowa pod lit. a)-f), jeżeli środki te zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz. U. Nr 28, poz. 129) zaliczane są do składników majątku najemcy, dzierżawcy albo używającego,
h) wytworzenie we własnym zakresie lub na zamówienie (zlecenie) środków trwałych, o których mowa pod lit. a) i b),
i) nabycie od Skarbu Państwa, przez podatników, u których przychody z tytułu eksportu w tym samym roku podatkowym przekraczają równowartość 10.000.000 ECU, ponad 50% udziałów albo akcji spółki,
6) "eksport towarów" - eksport towarów w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. N 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703),
7) "eksport usług" - usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej; za eksport usług uważa się również, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, czynności polegające na świadczeniu:
a) usług transportu międzynarodowego,
b) usług zagranicznej turystyki przyjazdowej, indywidualnej i grupowej, świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników wymienionych w ust. 1,
c) usług w kraju, jeżeli są bezpośrednio związane z eksportem towarów, a z zawartych umów wynika, że wartość tych usług jest uwzględniona w cenie eksportowanego towaru,
d) innych usług, jeżeli zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy wymienionej w pkt 6 ich świadczenie traktowane jest na równi z eksportem,
8) "działalność w zakresie przetwórstwa rolnego" - działalność polegającą na produkcji wyrobów przemysłu spożywczego, pasz przemysłowych i produktów utylizacyjnych, sklasyfikowanych w gałęziach 23-26 Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego,
9) "usługi w zakresie budownictwa mieszkaniowego" - wykonywanie obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 6,
10) "działalność w zakresie żeglugi i rybołówstwa" - działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie przewozu pasażerów lub ładunków (dział 61 Europejskiej klasyfikacji działalności, z wyjątkiem dzierżawienia sprzętu transportu morskiego, przybrzeżnego i śródlądowego wraz z załogą) oraz w zakresie pozyskiwania produktów rybołówstwa i rybactwa na wodach morskich, przybrzeżnych i śródlądowych, wraz z przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków, związanym bezpośrednio z rybołówstwem (sekcja B Europejskiej klasyfikacji działalności),
11) "działalność w zakresie turystyki i wypoczynku" - działalność polegającą na świadczeniu usług związanych z przygotowaniem i realizacją wycieczek oraz pobytów turystycznych i wypoczynkowych,
12) "działalność w zakresie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych" - działalność obejmującą budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, remont, modernizację i konserwację budynków i budowli, sklasyfikowaną w dziale 45 Europejskiej klasyfikacji działalności, oraz działalność polegającą na produkcji materiałów budowlanych wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
5.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o równowartości kwoty wyrażonej w ECU, rozumie się przez to równowartość tej kwoty przeliczonej na złote przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego: w przypadku przychodów - z dnia uzyskania należnego przychodu, w przypadku wydatków - z dnia faktycznego dokonania wydatku.
6.  W razie:
1) dokonania przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)-f) oraz i), uznaje się je za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach,
2) zawarcia umowy sprzedaży ratalnej lub umowy, w której termin płatności został określony na dzień późniejszy niż dzień zawarcia tej umowy, za wydatki inwestycyjne uznaje się również poszczególne raty lub zapłatę ceny; wydatki te mogą być odliczone od dochodu do opodatkowania lub od zryczałtowanego podatku dochodowego w roku faktycznego ich poniesienia.
7.  Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w ust. 3 pkt 8, mogą zrezygnować z tego prawa i począwszy od miesiąca, w którym zaprzestali stosować te zwolnienia, mogą korzystać z odliczeń lub obniżek na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli do końca miesiąca, w którym korzystają ze zwolnień, złożą w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku dochodowego zawiadomienie o rezygnacji z tych zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.
§  2. 
1.  Od dochodu do opodatkowania można odliczyć, z zastrzeżeniem ust. 3, całość lub część wydatków inwestycyjnych, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym dokonywane są odliczenia, podatnik:
a) podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym albo
b) osiągnął wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż:
- 4% z działalności wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 8-12 albo w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami,
- 8% z pozostałych rodzajów działalności,
2) przed dokonaniem każdorazowego odliczenia u podatnika nie występują zaległe oraz wymagalne zobowiązania z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, określonych w odrębnych przepisach oraz ,
3) wydatki inwestycyjne zostały udokumentowane:
a) fakturą (rachunkiem uproszczonym) wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 132, poz. 670), lub dowodem odprawy celnej - w przypadku wydatków określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), c) i g), z wyjątkiem wydatków z tytułu spłaty wartości składników majątku, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. d) i e), albo
b) dowodami wymienionymi pod lit. a) w razie zakupu towarów i usług służących do wytworzenia, we własnym zakresie lub na zamówienie (zlecenie), środków trwałych określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. h), albo
c) dowodem przekazania należności i aktem notarialnym - w przypadku wydatków na zakup budynków, budowli albo przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. b), d) i e), albo
d) dowodem przekazania należności - w pozostałych przypadkach.
2.  Zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem ust. 3, można obniżyć o całość lub część wydatków inwestycyjnych, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym dokonywana jest obniżka podatku, podatnik:
a) był opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
b) nie był opodatkowany tym podatkiem i osiągnął wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż:
- 4% z działalności wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 8-12 albo w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami,
- 8% z pozostałych rodzajów działalności,
2) spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
3.  Jeżeli podatnik rozpoczął działalność w roku podatkowym, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4, może:
1) obniżyć kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego o całość lub część wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym roku albo
2) odliczyć całość lub część wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym roku od dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy i rok po nim następujący, jeżeli w każdym z tych lat osiągnął wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż:

- 4% z działalności wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 8-12 albo w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami,

- 8% z pozostałych rodzajów działalności.

Do podatników wymienionych w pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt 2 i 3.

4.  Jeżeli podatnik prowadzi działalność wymienioną w § 1 ust. 4 pkt 8-12 albo działalność w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami, a udział przychodów z tych rodzajów działalności wynosi:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy u podatników wymienionych w ust. 1 i 2 albo
2) w każdym z lat podatkowych u podatników wymienionych w ust. 3

- co najmniej 60% przychodów ogółem, udział dochodu w przychodzie, uprawniający do odliczeń nie może być niższy niż 4%.

5.  Za dzień rozpoczęcia działalności, w rozumieniu rozporządzenia, uważa się datę wystawienia pierwszej faktury (rachunku) po dokonaniu, zgodnie z odrębnymi przepisami, wpisu do właściwego rejestru podmiotów gospodarczych lub ewidencji działalności gospodarczej.
6.  Odliczenia wydatków, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)-h), dokonane w roku podatkowym traktuje się w tym roku na równi z odpisami z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisami amortyzacyjnymi); odliczenia te nie zmniejszają podstawy do ustalania odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w odrębnych przepisach.
7.  Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)-f) i h), dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania ich do używania, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym dokonano odliczenia. Odpisów tych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości sumy odpisów amortyzacyjnych oraz kwoty dokonanych odliczeń z ich wartością początkową w rozumieniu odrębnych przepisów.
8.  Suma odpisów amortyzacyjnych oraz kwoty dokonanych odliczeń nie może przekraczać wartości początkowej nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie (na zlecenie) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
§  3. 
1.  Podatnicy, o których mowa w § 1 ust. 1, od dochodu do opodatkowania mogą odliczyć całość lub część wydatków inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2-2d, do wysokości 25% tego dochodu.
2.  Jeżeli za rok podatkowy udział przychodów z eksportu przekracza 50% ogólnej kwoty przychodów lub przychody z eksportu w roku podatkowym, w którym podatnik nabył prawo do odliczeń, przekraczają równowartość 8.000.000 ECU - podatnicy mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne do wysokości 50% tego dochodu.
2a.  Podatnicy, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na zakup i montaż maszyn lub urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), związanych z wdrożeniem licencji, patentów oraz wyników krajowych prac naukowych i badawczo-rozwojowych, mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne do wysokości 50% tego dochodu.
2b.  Podatnicy osiągający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody ze sprzedaży produktów połowów i przetworów rybnych (SWW: 234) na rzecz osób zagranicznych w rozumieniu prawa dewizowego, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na zakup i montaż maszyn lub urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne do wysokości 50% tego dochodu, jeżeli udział przychodów z tej sprzedaży przekracza 50% ogólnej kwoty przychodów w roku podatkowym i sprzedaż ta została udokumentowana: konosamentem, świadectwem pochodzenia, rachunkiem oraz wyciągiem bankowym potwierdzającym wpływ zagranicznych środków płatniczych zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
2c.  Podatnicy, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na:
1) zakup i montaż maszyn lub urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), oraz
2) zakup, budowę, przebudowę, rozbudowę lub odbudowę budynków i budowli zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy I podgrupa 10 i 13 oraz do grupy 2 podgrupa 20-23

związanych z wdrażaniem systemu produkcji środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych, spełniającego warunki niezbędne do uzyskania koncesji na ich wytwarzanie, zgodne z wymaganiami przyjętymi przez organizacje międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem - mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne do wysokości 50% tego dochodu.

2d.  Podatnicy, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na zakup i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, niezbędnej do wdrożenia systemu jakości zgodnego z normami ISO serii 9000, potwierdzonego certyfikatem wydanym na podstawie odrębnych przepisów - mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania te wydatki, do wysokości 50% tego dochodu.
3.  Do podatników, o których mowa w ust. 2, 2a, 2c i 2d nie stosuje się wskaźników określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b), § 2 ust. 3 pkt 2 i § 2 ust. 4.
4.  Łączna kwota odliczeń od dochodu do opodatkowania dokonanych na podstawie ust. 1-2d nie może przekroczyć 50% tego dochodu.
§  4. 
1.  Podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą obniżyć ten podatek, z zastrzeżeniem ust. 2, o całość lub część wydatków inwestycyjnych do wysokości 30% kwoty podatku przed obniżką.
2.  Podatnicy mogą obniżyć zryczałtowany podatek dochodowy o całość lub część wydatków inwestycyjnych do wysokości 60% kwoty podatku przed obniżką, jeżeli zachodzą u nich okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 i 2a.
3.  Do podatników, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz ust. 4.
§  5. 
1.  Odliczeń, o których mowa w § 3, podatnik może dokonać w rozliczeniu podatku za rok podatkowy, w którym zastały poniesione przez niego wydatki inwestycyjne, nie później jednak niż do dnia złożenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, wstępnego zeznania o wysokości uzyskanego za ten rok dochodu albo zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym lub zeznania o wysokości osiągniętego przychodu w roku podatkowym.
2.  Odliczeń, o których mowa w § 3, podatnik może również dokonać zaliczkowo w ciągu roku, w którym poniesione zostały przez niego wydatki inwestycyjne.
3.  Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w § 4.
4.  W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w § 2 ust. 3, przed rozpoczęciem działalności poniósł wydatki inwestycyjne w wysokości nie niższej niż równowartość 2.000.000 ECU, może wydatki te odliczyć od dochodów do opodatkowania uzyskanych w roku podatkowym oraz w trzech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym rozpoczął działalność, w wysokości do 25% tego dochodu uzyskanego w każdym z tych lat. Do podatników tych nie stosuje się przepisu § 2 ust. 3 pkt 2.
5.  W przypadku odliczeń dokonywanych według zasad określonych w ust. 4 i w § 2 ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 6-8, z tym że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca roku następującego po roku, w którym środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oddano do używania.
§  6.  W razie zbiegu uprawnień do odliczeń albo obniżek przysługuje tylko jedno, wybrane przez podatnika uprawnienie.
§  6a. 
1.  Podatnikom, którzy dokonali odliczeń wydatków inwestycyjnych od dochodu do opodatkowania albo obniżek zryczałtowanego podatku dochodowego, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych na:
1) nabycie udziałów albo akcji spółki od Skarbu Państwa,
2) zakup składników majątku, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)-f), jeżeli składniki te zostały przez podatnika oddane do odpłatnego korzystania i zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. g), zaliczone są do składników majątku najemcy, dzierżawcy albo używającego,
3) zakup gruntów

- przysługuje prawo do dodatkowej obniżki podatku dochodowego za rok podatkowy następujący po roku, w którym dokonane zostało odliczenie wydatków inwestycyjnych od dochodu do opodatkowania lub obniżenie zryczałtowanego podatku dochodowego.

2.  Dodatkową obniżkę podatku dochodowego, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się przez zmniejszenie dochodu do opodatkowania albo zryczałtowanego podatku dochodowego o połowę wydatków inwestycyjnych odliczonych w poprzednim roku podatkowym od tego dochodu albo od podatku.
3.  Wysokość dodatkowej obniżki nie może przekroczyć 25% dochodu do opodatkowania albo 30% zryczałtowanego podatku dochodowego.
4.  Dodatkowa obniżka podatku dochodowego może być dokonana, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 3, przy ustalaniu wysokości zaliczek na podatek albo miesięcznych wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego.
§  7. 
1.  Podatnicy tracą prawo do odliczeń albo obniżek, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli za rok podatkowy, w którym z nich skorzystali, albo przed upływem trzech lat od końca roku podatkowego, w którym skorzystali, a w przypadkach określonych w § 2 ust. 3 pkt 2 oraz § 5 ust. 4 - w którym zakończyli korzystanie z odliczeń albo obniżek:
1) wystąpią u nich za poszczególne lata zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy przekraczające, odrębnie z każdego tytułu, 0,5% kwoty wpłat dokonanych w tych latach albo,
2) przeniosą w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, z którymi związane były odliczenia od dochodu lub obniżki podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału dotychczasowych podmiotów gospodarczych albo,
3) ustały okoliczności do zaliczania środków trwałych przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze do składników ich majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. g) albo,
4) zostaną postawieni w stan likwidacji, z wyjątkiem przedsiębiorstw likwidowanych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480), lub zostanie ogłoszona ich upadłość albo,
5) otrzymują zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie.
1a.  Podatnicy tracą prawo do odliczeń, o których mowa w § 3 ust. 2c, jeżeli przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym z nich skorzystali, nie uzyskają koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych lub ją utracą.
1b.  Podatnicy tracą prawo do odliczeń, o których mowa w § 3 ust. 2d, jeżeli przed upływem trzech lat od końca roku, w którym z nich skorzystali, nie uzyskają stosownego certyfikatu lub go utracą.
2.  W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b podatnicy są zobowiązani do:
1) zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracili prawo, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym utracili prawo do odliczeń, albo
2) wpłacenia kwoty obniżki zryczałtowanego podatku dochodowego w następnym miesiącu po miesiącu, w którym utracili prawo do tej obniżki, w terminie przewidzianym do wpłat podatku.
2a.  W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uwzględnia się odpowiednio kwotę odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, nie uznaną za koszt uzyskania przychodów w związku z odliczeniem wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym lub od zryczałtowanego podatku dochodowego.
3.  Przepisy ust. 1, 1a, 1b i 2 stosuje się również do dodatkowej obniżki podatku dochodowego.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1994 r., a w przypadku podatników korzystających z ulg, odliczeń i zwolnień od podatku dochodowego na podstawie przepisów wymienionych w § 1 ust. 3 - do wydatków inwestycyjnych poniesionych po upływie okresu obowiązywania tych ulg, odliczeń i zwolnień.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Poz.Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW)Nazwa materiału
123
10245-5Asfalty z przeróbki ropy naftowej
20245-6Asfalty naturalne
30454-1Pręty i profile średnie
40455Pręty i profile lekkie
5046Rury stalowe
6047Blachy walcowane na zimno, blachy powlekane i inne wyroby przetwórstwa hutniczego
70491Wyroby hutnictwa żelaza uzdatniane z odpadów
80552Wyroby walcowane z aluminium i stopów aluminium
90553Wyroby walcowane z cynku i stopów cynku
100561-14Rury z miedzi
11ex 0614Wyroby odlewnicze żeliwne, z wyjątkiem armatury, bez wyrobów o symbolu SWW 0614-7 i -8
12ex 0615Armatura metalowa przemysłowa (bez armatury do olejowej hydrauliki siłowej i bez armatury okrętowej specjalnej), z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 0615-8 i -9
130616-1 i -2Armatura metalowa sanitarna i sieci domowej
140617-1Osprzęt centralnego ogrzewania z metali nieżelaznych
150622Konstrukcje stalowe stanowiące część urządzenia (bez mechanizmów i osprzętu)
160623-1Konstrukcje zbiornikowe stalowe
170624Elementy i segmenty budowlane aluminiowe
180625Elementy i segmenty budowlane stalowe (ślusarka budowlana)
190626Konstrukcje budowlane aluminiowe
200627Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich
210629-4Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej)
220629-5Konstrukcje metalowe z kształtowników giętych na zimno
230651-16Sploty i linki do konstrukcji sprężonych
240654-1 do -4Okucia budowlane metalowe
250656-321Grzejniki z blachy do centralnego ogrzewania
260656-5Wyroby przemysłowe z blachy emaliowane
270656-6Wyroby przemysłowe z blachy aluminiowej
280656-7Wyroby przemysłowe z blachy stalowej nierdzewnej
290672-11, -12, -2Kuchnie gazowe oraz piece grzewcze i podgrzewcze
300711-5Kotły grzewcze
310719Zespoły i części maszyn i urządzeń energetycznych, z wyłączeniem zespołów i części silników spalinowych tłokowych (SWW: 0719-7)
320871-111Pompy wirowe odśrodkowe z wirnikiem łopatkowym
330871-91Hydrofory
340912-111Regulatory temperatury
350915-51Zespoły redukcyjne
360915-52Reduktory membranowe
370918-13Elementy automatyki grzewczej
38091Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania - wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń
390941-42Liczniki elektryczne prądu zmiennego
400943-71Wodomierze
410943-73Gazomierze
420945-12Ciepłomierze
430945-19Przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe
441114-11, -13, -17Rozdzielnice prefabrykowane wnętrzowe i napowietrzne wysokiego napięcia oraz stacje transformatorowe rozdzielcze prefabrykowane, z wbudowanymi transformatorami
451115-1Urządzenia rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia
461115-281, -282Podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia
471119-41, -51Części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia
481121-35, -45Przewody gołe aluminiowe i stalowo-aluminiowe napowietrzne
491123-1, -2, -3Przewody elektroenergetyczne instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe
501126Kable elektroenergetyczne
511131-31Sprzęt instalacyjny sygnalizacyjny domowy
52ex 1131-9Sprzęt instalacyjny pozostały - z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 1131-97, 1131-98, 1131-99
531133-11, -14, -17, -2, -3, -41, -43, -45Oprawy oświetleniowe
541136-11Kuchnie elektryczne
551136-6Urządzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody
561289-7Środki chemiczne do produkcji elementów budowlanych i dodatki do betonów oraz środki ochrony w budownictwie
57ex 1336-433, -444, -53Kleje dla budownictwa
581361-332Płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)
591361-36Płyty z poliuretanów
601361-376Bloki z poliuretanów
611363Rury i armatura z tworzyw sztucznych
62ex 1365Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, z wyjątkiem 1365-45, -46, -47 i 8
631411Kruszywo budowlane (bez kruszywa z żużla wielkopiecowego)
64ex 1413-9Elementy i materiały budowlane kamienne, z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 1413-919
651421Klinkier cementowy
661422Cement
671431Wapno
681433Spoiwa gipsowe
691434Elementy ścienne gipsowe
701435Elementy stropowe gipsowe
711436Elementy gipsowe pozostałe
72144Materiały budowlane ceramiczne (łącznie z wapienno-piaskowymi i wapienno-żużlowymi)
73145Wyroby z betonu
74146Materiały budowlane izolacyjne i azbestowo-cementowe
751484, 1485Zaprawy i wyprawy (bez ogniotrwałych), mieszanki mineralno-bitumiczne
76151Szkło budowlane
771623Kamionka kanalizacyjna i sanitarna
781624Kamionka budowlana
791632Wyroby sanitarne ceramiczne
801639-1Płytki i kształtki ceramiczne ścienne szkliwione
811715Materiały podłogowe z drewna
821732Elementy budynków i obiektów budowlanych z drewna i z materiałów drewnopochodnych (bez kompletów)
831733Stolarka budowlana otworowa (bez okrętowej)
841735-11, -12Komplety elementów budynków mieszkalnych wolno stojących i szeregowych z drewna i z materiałów drewnopochodnych
851829-91Tapety papierowe
*Rozporządzenie utraciło podstawę prawną w związku ze:

- zmianą art. 26 ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.93.90.416) przez art. 1 pkt 12 ustawy zmieniającej z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U.96.137.638), z dniem 1 stycznia 1997 r.,

- skreśleniem art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.93.106.482) przez art. 1 pkt 7 lit. f) ustawy zmieniającej z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U.96.137.639), z dniem 1 stycznia 1997 r.,

ale - na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2 tych ustaw zmieniających - zostało utrzymane w mocy do dnia 31 grudnia 1998 r. w części dotyczącej odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego przez podatników mających swą siedzibę w rejonach administracyjnych (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz województwach lub rejonach administracyjnych (gminach) określonych jako zagrożone recesją i degradacją społeczną w odrębnych przepisach.

1 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 maja 1996 r. (Dz.U.96.63.294) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 1996 r.