Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.40.350

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1939 r.

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 1931 r.
o oddaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby Nowe - Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1. 1

1) Upoważnia się Ministra Komunikacji do oddania "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu" ("Compagnie Franco-Polonaise de Chemins de Fer"), Spółce Akcyjnej w Paryżu, zwanemu w następnych artykułach tej ustawy "koncesjonarjuszem", kolei państwowej od stacji Herby Nowe do stacji Inowrocław i od stacji Nowawieś Wielka do stacji Gdynia do dokończenia jej budowy i eksploatacji oraz odnogi tej kolei od stacji Siemkowice do węzła kolejowego w Częstochowie do budowy i eksploatacji na warunkach koncesyjnych, ustalonych w porozumieniu z wspomnianą Spółką dnia 30 marca 1931 r.
2) Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu może za zgodą Spółki zmieniać wymienione w ust. (1) warunki koncesyjne.
Art.  2.

Nieruchomości, wchodzące obecnie w skład wymienionych w art. 1 linij kolejowych, pozostają własnością Państwa, nieruchomości zaś, które koncesjonarjusz nabędzie w celu budowy lub eksploatacji tych linij kolejowych, stają się z chwilą ich nabycia własnością Państwa.

Art.  3.
(1) Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielenia w porozumieniu z Ministrem Komunikacji poręki państwowej dla pożyczek obligacyjnych, które koncesjonarjusz zaciągać będzie zgodnie z p. 15 art. 16 ustawy z dnia 14 października 1921 r. o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 646) na pokrycie kosztów budowy i wyposażenia linij kolejowych, wymienionych w art. 1.
(2) Poręka państwowa obejmuje spłatę kapitałów i odsetek oraz koszty obsługi pożyczek obligacyjnych i podatki zagraniczne od tych pożyczek.
Art.  4.
(1) Celem zabezpieczenia wynikających z poręki państwowej uprawnień posiadaczy obligacyj, wymienionych w art. 3, służy posiadaczom tych obligacyj z mocy samej ustawy prawo zastawu na nieruchomościach państwowych, które wchodzą lub wejdą w skład linij kolejowych, wymienionych w art. 1, - z wyjątkiem nieruchomości na odcinku kolejowym z Kościerzyny do Somonina - z pierwszeństwem przed wszystkimi innymi wierzycielami.
(2) Wymienione w ustępie poprzednim prawo zastawu służy posiadaczom obligacyj wszystkich emisyj z równym stopniem pierwszeństwa.
Art.  5.

W razie wygaśnięcia koncesji przed upływem jej terminu Minister Skarbu będzie władny w porozumieniu z Ministrem Komunikacji przejąć na Państwo pożyczki obligacyjne koncesjonarjusza i zabezpieczyć ich spłatę i oprocentowanie na wpływach brutto linij kolejowych, wymienionych w art. 1.

Art.  6.

Stosunek pracowników, pełniących służbę kolejową na linjach kolejowych, wymienionych w art. 1, lub w ich zarządzie - z wyjątkiem zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - jest publiczno-prawny.

Art.  7.

Do stałych pracowników kolejowych koncesjonarjusza - z wyjątkiem zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - będą miały zastosowanie przepisy o prawach i obowiązkach, o normach wynagrodzenia, pomocy leczniczej i uprawnieniach emerytalnych w zakresie każdocześnie obowiązującym w stosunku do pracowników stałych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" z odpowiedniemi zmianami, które ze względu na odrębne warunki przedsiębiorstwa koncesjonarjusza ustalać będzie Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej, po wysłuchaniu opinji koncesjonarjusza.

Art.  8.

Pracownicy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", wyznaczeni przez Ministra Komunikacji do stałego pełnienia służby kolejowej na linjach kolejowych, wymienionych w art. 1, lub w ich zarządzie, przechodzą do służby kolejowej koncesjonarjusza z zachowaniem uprawnień, wynikających z czasu służby, zaliczonego im przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".

Art.  9.

Przepisy prawne z dziedziny świadczeń socjalnych będą miały zastosowanie do koncesjonarjusza w zakresie, obowiązującym przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".

Art.  10.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Skarbem Państwa i koncesjonarjuszem na tle wykładni lub wykonania warunków koncesyjnych (art. 1), mogą być rozstrzygane przez sądy polubowne z wyjątkiem sporów, które według ustawy z dnia 14 października 1921 r. o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 646) są wyłączone z właściwości sądów i podlegają orzecznictwu władz administracyjnych.

Art.  11.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Komunikacji, o ile chodzi o wykonanie artykułów 4 i 7 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o ile zaś chodzi o wykonanie artykułu 7 także w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, natomiast wykonanie artykułów 3 i 5 Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji.

Art.  12.
(1) Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu koncesji na dokończenie budowy i eksploatację kolei od stacji Herby Nowe do stacji Inowrocław i od stacji Nowawieś Wielka do stacji Gdynia, oraz na budowę i eksploatację odnogi tej kolei od stacji Siemkowice do węzła kolejowego w Częstochowie.
(2) Z chwilą wejścia w życie ustawy niniejszej tracą moc obowiązującą: ustawa z dnia 23 czerwca 1925 r. o budowie kolei Bydgoszcz - Gdynia (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 513) i rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. w sprawie budowy kolei Herby - Inowrocław (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 123).
1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 1939 r. (Dz.U.39.33.212) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 kwietnia 1939 r.