Odbywanie praktyk wakacyjnych przez studentów akademii medycznych. - Dz.U.1950.24.220 - OpenLEX

Odbywanie praktyk wakacyjnych przez studentów akademii medycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.24.220

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 maja 1950 r.
w sprawie odbywania praktyk wakacyjnych przez studentów akademii medycznych.

Na podstawie art. 16 i 75 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Szkół Wyższych i Nauki, co następuje:
W czasie okresów wakacyjnych studenci III roku studiów na wydziałach farmaceutycznych i oddziałach stomatologicznych oraz studenci III i IV roku studiów na wydziałach lekarskich obowiązani są odbywać 4-tygodniowe praktyki wakacyjne.
1.
W zakres praktyki wakacyjnej wchodzi wykonywanie przez studenta czynności z zakresu przedmiotów, z których nabył wiadomości w czasie swych studiów.
2.
Studenci wydziałów farmaceutycznych odbywają praktykę w aptekach, a studenci wydziałów lekarskich i oddziałów stomatologicznych - w zakładach leczniczych.
3.
Miejsca i terminy odbywania praktyk wakacyjnych przez poszczególnych studentów określają właściwi dziekani w ramach rozdzielników ustalonych przez Ministra Zdrowia.
4.
Praktyki wakacyjne są płatne z budżetu Ministerstwa Zdrowia.
1.
Zaliczenie praktyki wakacyjnej stanowi warunek zaliczenia roku studiów.
2.
O zaliczeniu praktyki decyduje dziekan po rozpatrzeniu sprawozdania z przebiegu praktyki złożonego przez studenta oraz zaświadczenia wydanego przez zakład, w którym student odbył praktykę.
3.
Dziekan może zaliczyć na poczet praktyki wakacyjnej pracę zarobkową studenta wykonywaną w danym roku studiów w zakładzie określonym w § 2 ust. 2.
1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. 1
(uchylony).
1 § 4 ust. 2 uchylony przez § 22 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 września 1951 r. w sprawie organizacji studiów lekarskich w akademiach medycznych. (Dz.U.51.51.367) z dniem 1 października 1951 r.