Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.959

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.
§  1.  Rozporządzenie określa sposób odbierania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od pracowników, byłych pracowników instytucji obowiązanych lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz instytucji obowiązanych na innej podstawie niż stosunek pracy, sposób postępowania ze zgłoszeniami i ich przechowywania oraz sposób informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia.