Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.54.309

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 22 listopada 1961 r.
w sprawie ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie. *

Na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. z 1927 r. Nr 77, poz. 673, Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373 i z 1951 r. Nr 1, poz. 4) zarządza, co następuje:
§  1.
1. Wszystkie psy w wieku ponad dwa miesiące na obszarze całego Państwa podlegają przymusowemu szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie.
2. W ciągu roku kalendarzowego pies podlega jednemu przymusowemu szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie.
§  2. 1
1. Terminy, miejsca oraz porządek szczepień psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie ustala naczelnik gminy na wniosek powiatowego lekarza weterynarii oraz ogłasza je, w sposób przyjęty w danej miejscowości, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do naczelników miast i gmin oraz właściwych organów prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, a także do właściwych do spraw rolnych organów prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty (dzielnic w miastach wyłączonych z województw.
§  3.
1. Psy przywożone z zagranicy podlegają przymusowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie na stacji wejściowej lub w miejscu przeznaczenia.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy psów, które zostały poddane ochronnemu szczepieniu przeciw wściekliźnie w okresie 9 miesięcy przed dniem przywiezienia z zagranicy.
3. Psy przywiezione z zagranicy i poddane w danym roku kalendarzowym ochronnemu szczepieniu przeciw wściekliźnie za granicą, na stacji wejściowej lub w miejscu przeznaczenia nie podlegają już w tym roku szczepieniu zarządzonemu w myśl § 2.
§  4. Szczepienia przeprowadzają państwowe zakłady lecznicze dla zwierząt.
§  5. Psy powinny być doprowadzane do szczepienia na smyczy i w kagańcu.
§  6. Na pokrycie kosztów szczepienia państwowe zakłady lecznicze dla zwierząt pobierać będą za szczepienie każdego psa opłatę ustaloną odrębnymi przepisami.
§  7. W razie niebezpieczeństwa rozszerzenia się wścieklizny prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może za zgodą Ministra Rolnictwa zarządzić przymusowe szczepienie ochronne przeciw wściekliźnie kotów i innych zwierząt, które mogą być przenosicielami zarazy. W tych przypadkach przepisy §§ 2, 3, 4 i 6 mają odpowiednie zastosowanie do kotów i innych zwierząt.
§  8. 2 Naczelnicy gmin, naczelnicy miast i gmin oraz prezydia rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, a także prezydia rad narodowych miast stanowiących powiaty (prezydia dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw) mogą zarządzić wybicie psów, kotów i innych zwierząt nie poddanych w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny ochronnemu szczepieniu przeciw wściekliźnie.
§  9. Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1948 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie (Dz. U. z 1948 r. Nr 51, poz. 405, z 1950 r. Nr 39, poz. 356, z 1951 r. Nr 51, poz. 366 i z 1954 r. Nr 4, poz. 9),
2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1953 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie (Dz. U. z 1954 r. Nr 4, poz.9).
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Z dniem 1 stycznia 1975 r. rozporządzenia nin. nie stosuje się na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast (Dz.U.74.31.186), w zakresie unormowanym tym rozporządzeniem.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 1973 r.
2 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1973 r. (Dz.U.73.25.147) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 1973 r.