[Definicje legalne] - Art. 2. - Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych - Dz.U.2021.1331 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje legalne] - Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1331 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r.
Art.  2.  [Definicje legalne]
1. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
zwierzęta - żywe zwierzęta kręgowe, w tym formy larwalne zdolne do samodzielnego odżywiania i formy embrionalne ssaków w ostatniej jednej trzeciej życia płodowego albo znajdujące się we wcześniejszym stadium rozwoju, gdy w wyniku wykonanych procedur, po osiągnięciu ostatniej jednej trzeciej życia płodowego, mogą one odczuwać ból, cierpienie, dystres lub wystąpi u nich trwałe uszkodzenie organizmu, oraz żywe głowonogi;
2)
zwierzęta laboratoryjne:
a) 2
 zwierzęta należące do następujących gatunków: mysz domowa (Mus musculus), szczur wędrowny (Rattus norvegicus), kawia domowa (Cavia porcellus), chomik syryjski (Mesocricetus auratus), chomik chiński (Critetulus griseus), myszoskoczek mongolski (Meriones unguiculatus), królik europejski (Oryctolagus cuniculus), pies domowy (Canis familiaris), kot domowy (Felis catus), żaba trawna (Rana temporaria), żaba lamparcia (Rana pipiens), platana szponiasta (Xenopus laevis), platana tropikalna (Xenopus tropicalis), danio pręgowany (Danio rerio),
b) 3
 zwierzęta z rzędu naczelnych stanowiące potomstwo zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli albo pozyskiwane z kolonii samowystarczalnych,
c) 4
 (uchylona)

- które są hodowane wyłącznie do celów określonych w art. 3 lub których tkanki lub narządy są przeznaczone do wykorzystania w takich celach;

3)
zwierzęta dzikie - zwierzęta wolno żyjące (dzikie) w rozumieniu art. 4 pkt 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638);
4)
zwierzęta gospodarskie - zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36);
5)
siedlisko przyrodnicze - siedlisko przyrodnicze w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378);
6)
procedura - każdą formę wykorzystania zwierząt do celów określonych w art. 3, która może spowodować u zwierzęcia ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie organizmu, w stopniu równym ukłuciu igłą lub intensywniejszym, a także czynności mające na celu lub mogące spowodować urodzenie się lub wylęg zwierzęcia albo powstanie i utrzymanie genetycznie zmodyfikowanej linii zwierząt w warunkach bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia organizmu, w stopniu równym ukłuciu igłą lub intensywniejszym; nie jest procedurą uśmiercenie zwierzęcia wyłącznie po to, aby wykorzystać jego narządy lub tkanki do celów określonych w art. 3;
7)
doświadczenie - program badawczy obejmujący procedurę lub procedury, mający określony cel naukowy lub edukacyjny;
8)
ośrodek - budynek, tymczasowy obiekt budowlany lub miejsce, w którym są utrzymywane zwierzęta przeznaczone do wykorzystywania lub wykorzystywane w procedurze lub których tkanki lub narządy mają zostać wykorzystane do celów określonych w art. 3;
9) 5
 hodowca - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która hoduje zwierzęta laboratoryjne w celu wykorzystania ich w procedurach lub aby wykorzystać ich narządy lub tkanki do celów określonych w art. 3 lub która hoduje inne zwierzęta głównie w tych celach;
10)
dostawca - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą hodowcą, która dostarcza zwierzęta w celu wykorzystania ich w procedurach lub aby wykorzystać tkanki lub narządy tych zwierząt do celów określonych w art. 3;
11) 6
 użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wykorzystuje zwierzęta w procedurach lub uśmierca zwierzęta, aby wykorzystać ich narządy lub tkanki do celów określonych w art. 3;
12) 7
 kolonia samowystarczalna - kolonię, w której zwierzęta z rzędu naczelnych są hodowane wyłącznie w ramach kolonii lub są pozyskiwane z innych kolonii, ale nie są zwierzętami dzikimi, oraz w której zwierzęta są utrzymywane w sposób zapewniający ich przyzwyczajenie do ludzi.
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej, należy przez to rozumieć również państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3.  8
 (uchylony).
2 Art. 2 ust. 1 lit. a zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2338) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
3 Art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b zmieniona przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2338) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
4 Art. 2 ust. 1 lit. c uchylona przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret 0 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2338) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
5 Art. 2 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2338) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
6 Art. 2 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2338) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
7 Art. 2 ust. 1 pkt 12 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret 0 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2338) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
8 Art. 2 ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2338) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.