Ochrona znaków triangulacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.100.863

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 4 listopada 1927 r.
w sprawie ochrony znaków triangulacyjnych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Kto bezprawnie i umyślnie przeniesie, wyniesie, zniszczy, uczyni niewidocznemi lub uszkodzi budowle nadziemne (wieże, sygnały), wystawione nad punktami triangulacyjnemi na czas pomiaru, urządzenia utrwalające punkty w ziemi (słupki i płyty betonowe lub kamienne i t. p.), znaki niwelacyjne (repery), osadzone na budowlach lub w ziemi jako specjalne słupki betonowe, kamienne lub żelazne, ulegnie karze-o ile czyn nie stanowi przestępstwa, zagrożonego surowszą karą - więzienia do jednego roku, a w wypadkach mniejszej wagi aresztu do sześciu tygodni, lub grzywny do 500 zł.

Na obszarze mocy obowiązującej ustawy karnej z roku 1852 zamiast więzienia orzeka się areszt ścisły.

Kto dopuści się przestępstwa, przewidzianego w art. 1 przez nieostrożność-ulegnie karze aresztu do 4 tygodni, lub grzywny do 300 zł.

Przestępstwa, przewidziane w niniejszem rozporządzeniu, ulegają rozpoznaniu sądów powiatowych (pokoju).

W razie niewykrycia sprawcy szkody, wyrządzonej przestępstwami w art. 1 i 2 wymienionemi, w okresie miesiąca od czasu powzięcia o niej wiadomości przez władze państwowe, wieś, osada lub miasto, na której (którego) obszarze znaki się znajdują, obowiązana (obowiązane) jest do zwrotu kosztów ponownych prac celem usunięcia szkody i przywrócenia znaków triangulacyjnych do stanu pierwotnego.

W razie wykrycia sprawcy szkody po upływie wyżej wymienionego okresu czasu służy wsi, osadzie lub miastu prawo do zwrotu zapłaconej Skarbowi Państwa sumy.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z innymi zainteresowanymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.