Art. 64. - [Zakaz podawania zwierzętom określonych substancji] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  64.  [Zakaz podawania zwierzętom określonych substancji]
1. 
Zabrania się podawania zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz zwierzętom akwakultury:
1)
substancji o działaniu tyreostatycznym;
2)
stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów;
3)
substancji o działaniu beta-agonistycznym;
4)
oestradiolu 17β i jego pochodnych estropodobnych;
5)
substancji o działaniu estrogennym innych niż oestradiol 17β i jego pochodne estropodobne oraz o działaniu androgennym lub gestagennym.
2. 
Zabrania się:
1)
utrzymywania w gospodarstwie zwierząt akwakultury, w których organizmie znajdują się lub u których wykryto substancje wymienione w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 lub 67;
2)
umieszczania na rynku lub uboju zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje wymienione w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 lub 67.
3. 
Zabrania się umieszczania na rynku przeznaczonych do spożycia przez ludzi zwierząt akwakultury, którym były podawane substancje wymienione w ust. 1, oraz przetworzonych produktów pochodzących od tych zwierząt.
4. 
Zabrania się umieszczania na rynku i przetwarzania mięsa zwierząt, o których mowa w ust. 2.