Art. 6a. - [Prowadzenie domów pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2123 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  6a.  [Prowadzenie domów pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi]

Powiat organizuje i zapewnia usługi w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Domy te są tworzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm. 5 ).

5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700 i 1812.