[Tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych przez samorząd województwa] - Art. 6. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych przez samorząd województwa] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  6.  [Tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych przez samorząd województwa]
1. 
Samorząd województwa zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności z liczby i struktury społecznej ludności województwa tworzy i prowadzi podmioty lecznicze udzielające świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
2. 
(uchylony).
3. 
Zadania, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 46 ust. 2b, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
4. 
Marszałek województwa upoważnia lekarzy psychiatrów do wykonywania zadań, o których mowa w art. 18 ust. 3 i ust. 10 pkt 2 oraz w art. 46 ust. 2c.
5. 
Marszałek województwa podaje informację o upoważnionych lekarzach, o których mowa w ust. 4, do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego marszałka oraz na bieżąco aktualizuje dane zawarte w informacji.
6. 
Informacja, o której mowa w ust. 5, zawiera następujące dane upoważnionego lekarza:
1)
imię lub imiona i nazwisko;
2)
numer prawa wykonywania zawodu;
3)
adres poczty elektronicznej i numer telefonu.