[Ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym oraz w domu pomocy społecznej] - Art. 44. - Ochrona... - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym oraz w domu pomocy społecznej] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  44.  [Ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym oraz w domu pomocy społecznej]
1. 
Dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala ustanawia na jej wniosek kuratora, jeżeli osoba ta w czasie pobytu w szpitalu potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju. Zakres obowiązków oraz uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.
2. 
Jeżeli osoba przebywająca w szpitalu psychiatrycznym ze względu na stan zdrowia nie jest zdolna do złożenia wniosku, sąd opiekuńczy może ustanowić dla niej kuratora z urzędu.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo, przebywających w domu pomocy społecznej.