[Kontrola innych domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę] - Art. 43a. - Ochrona zdrowia... - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 43a. - [Kontrola innych domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  43a.  [Kontrola innych domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę]
1. 
Domy pomocy społecznej niewymienione w art. 43 ust. 1 oraz placówki zapewniające całodobową opiekę, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, podlegają kontroli w zakresie przestrzegania praw osób, w stosunku do których zastosowano ograniczenie możliwości samodzielnego opuszczania domu pomocy społecznej lub placówki.
2. 
Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 43.