[Rejestr osób przyjętych do szpitala] - Art. 30b. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 30b. - [Rejestr osób przyjętych do szpitala] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  30b.  [Rejestr osób przyjętych do szpitala]
1. 
W szpitalu psychiatrycznym jest prowadzony rejestr osób przyjętych do szpitala:
1)
bez zgody,
2)
bez zgody, jeżeli zgoda na pobyt została następnie wyrażona,
3)
niezdolnych do wyrażenia zgody lub stanowiska odnośnie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego

– zwany dalej "rejestrem".

2. 
W przypadku oddziału psychiatrycznego funkcjonującego w szpitalu psychiatrycznym dysponującym więcej niż jednym oddziałem psychiatrycznym rejestr jest prowadzony wspólnie dla wszystkich tych oddziałów.
3. 
Kierownik podmiotu leczniczego wyznacza osoby upoważnione do dokonywania wpisów w rejestrze.
4. 
Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym według następującego układu danych:
1)
imię i nazwisko osoby przyjętej do szpitala;
2)
numer PESEL (jeżeli posiada) lub data urodzenia osoby przyjętej do szpitala;
3)
data przyjęcia do szpitala;
4)
podstawa prawna przyjęcia do szpitala;
5)
numer pacjenta w księdze głównej przyjęć prowadzonej na podstawie przepisów o dokumentacji medycznej;
6)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do prowadzenia rejestru i data wpisu.
5. 
Rejestr jest prowadzony w sposób zapewniający:
1)
zabezpieczenie danych zawartych w rejestrze przed uszkodzeniem lub utratą;
2)
zachowanie integralności i wiarygodności danych zawartych w rejestrze;
3)
stały dostęp do danych zawartych w rejestrze wyłącznie dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
6. 
Dane gromadzone w rejestrze są objęte tajemnicą i mogą być udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
7. 
Szpital psychiatryczny zapewnia warunki techniczne umożliwiające prowadzenie rejestru, kontroluje przekazywane dane pod względem ich jakości i kompletności, sprawuje nadzór nad gromadzeniem danych w rejestrze i bezpieczeństwem elektronicznej bazy danych rejestrowych.
8. 
Rejestr stanowi dokumentację zbiorczą szpitala psychiatrycznego w rozumieniu przepisów o dokumentacji medycznej.