[Sądowa kontrola nad przymusowym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym] - Art. 25. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Sądowa kontrola nad przymusowym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  25.  [Sądowa kontrola nad przymusowym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym]
1. 
Na podstawie otrzymanego zawiadomienia sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie dotyczące przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby wymienionej w art. 22-24.
2. 
Sąd opiekuńczy może rozpoznać sprawę również na wniosek tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa bądź osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę albo z urzędu.