[Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jako pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta] - Art. 10d. - Ochrona zdrowia... - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 10d. - [Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jako pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  10d.  [Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jako pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta]

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta, o którym mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655 i 1696), i wykonują swoje zadania przy pomocy tego Biura.