[Prawo do pomocy w ochronie praw pacjenta szpitala psychiatrycznego] - Art. 10a. - Ochrona zdrowia psychicznego. - Dz.U.2020.685 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Prawo do pomocy w ochronie praw pacjenta szpitala psychiatrycznego] - Ochrona zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.685 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  10a.  [Prawo do pomocy w ochronie praw pacjenta szpitala psychiatrycznego]
1. 
Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw.
2. 
Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa w ust. 1, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.
3. 
Świadczeniodawca informuje osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, o zakresie działania i sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, o którym mowa w art. 10b ust. 1.
4. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo w szczególności do:
1)
przekazania ustnych i pisemnych skarg dotyczących naruszenia praw osoby, o której mowa w ust. 1;
2)
spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach zapewniających swobodę wypowiedzi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby;
3)
uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy.