[Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych] - Art. 6. - Ochrona zdrowia przed... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  6.  [Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych]
1. 
Zabrania się udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W punkcie detalicznym umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".
1a. 
W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.
2. 
Zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.
3. 
Zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w automatach.
4. 
Zabrania się sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.
5. 
Zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.
6. 
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie:
1)
wyroby tytoniowe i powiązane wyroby spełniające wymagania określone w ustawie oraz aktach delegowanych;
2)
wyroby tytoniowe i powiązane wyroby, wobec których spełniono obowiązki sprawozdawcze i informacyjne określone w ustawie.