[Naruszenie przepisów o sprzedaży i dopuszczalności palenia wyrobów tytoniowych] - Art. 13. - Ochrona zdrowia przed... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Naruszenie przepisów o sprzedaży i dopuszczalności palenia wyrobów tytoniowych] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  13.  [Naruszenie przepisów o sprzedaży i dopuszczalności palenia wyrobów tytoniowych]
1. 
Kto:
1)
wprowadza do obrotu wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe lub nie umieszcza informacji o zakazie ich sprzedaży wbrew przepisom art. 6 ust. 1, 2-5,
2)
będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a nie umieszcza informacji o zakazie palenia,

podlega karze grzywny do 2000 zł.

2. 
Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5,

podlega karze grzywny do 500 zł.

3. 
W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.