[Ściągnięcie opłat w trybie egzekucyjnym] - Art. 11i. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 11i. - [Ściągnięcie opłat w trybie egzekucyjnym] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  11i.  [Ściągnięcie opłat w trybie egzekucyjnym]
1. 
Nieopłacone, opłacone w części lub nieopłacone w terminie należności budżetowe wynikające z opłat stanowiących dochód budżetu państwa określone w art. 7d ust. 4, art. 8aa ust. 8, art. 8ab ust. 5 i art. 10 ust. 8 podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. 
Prezes Biura jest wierzycielem uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej należności, o których mowa w ust. 1.