[Przekazywanie wykazu składników wyrobów ziołowych do palenia] - Art. 11h. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 11h. - [Przekazywanie wykazu składników wyrobów ziołowych do palenia] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  11h.  [Przekazywanie wykazu składników wyrobów ziołowych do palenia]
1. 
Producent lub importer wyrobów ziołowych do palenia przekazuje Prezesowi Biura wykaz wszystkich składników, z podaniem ich ilości, używanych do produkcji tych wyrobów, w podziale na marki i rodzaje.
2. 
Producent lub importer wyrobów ziołowych do palenia informuje Prezesa Biura w przypadku zmiany składu wyrobu wpływającej na informacje przekazywane na podstawie ust. 1.
3. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane Prezesowi Biura co najmniej 6 miesięcy przed dniem wprowadzenia do obrotu nowego lub zmodyfikowanego wyrobu ziołowego do palenia.
4. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Prezesa Biura, z uwzględnieniem ochrony tajemnicy handlowej.
5. 
Producent lub importer wyrobów ziołowych do palenia, przedkładając informacje zgodnie z ust. 1-3, wskazuje informacje, które uznaje za tajemnicę handlową.
6. 
Format przekazywania i udostępniania informacji o wyrobach ziołowych do palenia określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2186.