[Obowiązki sprawozdawcze producenta i importera papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych] - Art. 11d. - Ochrona... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 11d. - [Obowiązki sprawozdawcze producenta i importera papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  11d.  [Obowiązki sprawozdawcze producenta i importera papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych]
1. 
Producent i importer papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych jest obowiązany do przekazywania Prezesowi Biura corocznego sprawozdania zawierającego:
1)
wyczerpujące dane na temat wielkości sprzedaży, w podziale na marki i rodzaje wyrobu;
2)
informacje dotyczące preferencji różnych grup konsumentów, w tym ludzi młodych, osób niepalących i głównych grup osób aktualnie używających wyrobów;
3)
informacje na temat form sprzedaży wyrobów;
4)
streszczenia wszystkich badań rynku przeprowadzonych w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3, wraz z ich przekładem na język angielski.
2. 
Sprawozdanie przedkłada się w postaci elektronicznej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
3. 
Prezes Biura jest organem właściwym w zakresie udostępniania informacji uzyskanych od producenta i importera papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na potrzeby Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich, z uwzględnieniem ochrony tajemnicy handlowej.
4. 
Prezes Biura monitoruje rozwój rynku papierosów elektronicznych oraz rozwój rynku pojemników zapasowych, biorąc pod uwagę wszystkie dowody wskazujące, że stosowanie papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych prowadzi do uzależnienia od nikotyny, a ostatecznie do spożycia wyrobów tytoniowych.